Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektrina, plyn, voda a teplo

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Elektrina, plyn, voda a teplo

 
ODKAZY 51 - 100 z 153

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra

Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, prevádzka vodných zdrojov, vodovodov, verejných kanalizácií, opravy a údržba

Paroplynový cyklus a.s., Bratislava

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie na báze kogeneračného cyklu s využitím plynovej spaľovacej turbíny

Energy technologies s.r.o., Žilina

Činnosť v oblasti energetiky, súvisiacich technológií, technických zariadení budov, merania, regulácie a termostatizácie. Výroba oceľových konštrukcií, oceľových a nerezových nádrží, akumulačných nádrží

Hpower s.r.o., Nitra

Predaj, montáž a servis solárnych fotovoltaických systémov, solárnych panelov, kolektorov a fotovoltaických slnečných elektrární

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc

Kremnická banská spoločnosť s.r.o.

Ťažba a spracovanie bentonitov, výroba a predaj elektrickej energie

Eko Energia s.r.o., Kanianka

Racionálne využívanie paliva, zvyšovanie energetickej účinnosti, ochrana ovzdušia a efektívna správa nehnuteľností

Termming a.s., Bratislava

Výroba a distribúcia tepla, chladeného a vetraného vzduchu, prevádzka tepelnoenergetických zariadení. Projektovanie, výstavba, financovanie a prevádzkovanie zdrojov, rekonštrukcie tepelnoenergetických zariadení

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad

Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií, čistenie odpadových vôd

Emkobel a.s., Spišská Nová Ves

Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre bytové a nebytové priestory v meste. Výroba a dodávka elektrickej energie z kogeneračných jednotiek do verejnej siete

Alba Slovakia s.r.o., Bratislava

Chladenie, priemyselné chladenie kvapalín, Frigomeccanica, termoregulácia, sušenie, výčapné zariadenia Lindr, kompresory

Investex Group s.r.o., Zvolen

Chemické úpravne vody, technologické zariadenia na výrobu a dodávku tepla, výroba tepla z obnoviteľných zdrojov, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení, realizácia pozemných, inžinierskych stavieb a technologických celkov, zasielateľské služby

DCa Therm a.s., Dubnica nad Váhom

Výroba, rozvod a predaj tepelnej energie na území mesta. Dodávky priemyselných kotolní, opravy a údržba kotlovej technológie, vykurovacích systémov. Strojárska výroba - výroba zvarencov, kovových konštrukcií, povrchové úpravy, výroba hydraulických lisov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Thorma Výroba k.s., Fiľakovo

Výskum, vývoj a výroba vykurovacích a varných zariadení, výroba smaltovaného tovaru, výroba záhradného nábytku, remeselné práce v oblasti kovovýroby, obchodná činnosť

Sun4energy s.r.o., Malacky

Budovanie solárnych (slnečných) elektrární. Fotovoltaické systémy inštalované v teréne alebo na veľkoplošné strechy

Podnik Bytových Služieb s.r.o., Pezinok

Výroba tepla a teplej vody, údržba a opravy meracej a regulačnej techniky, opravy rozvodov ústredného kúrenia

GAS-Produkt s.r.o., Horné Orešany

Dodávka a montáž plynovodov, distribúcia a opravy regulátorov

Energo-Group Košice s.r.o., Košice

Projekcia, montáž a prevádzkovanie elektrických sietí, prevádzkovanie sietí verejného osvetlenia. Bytová elektroinštalácia, revízia elektromontážnych činností

OKOnet a.s., Piešťany

Organizácia krátkodobého trhu s elektrinou, obchod s elektrinou, poradenstvo

Ing. Otto Komiňák, Veľký Šariš

Monitorovanie a regulácia odberov všetkých druhov energií, návrh a realizácia kompenzačných rozvádzačov

Omnia KLF a.s., Bratislava

Výroba výkovkov pre automobilový, železničný, ložiskový priemysel. Výroba a rozvod tepla, distribúcia elektriny

Dosan s.r.o., Bratislava

Realizácia zdravotechniky, kúrenia, plynových a vodovodných rozvodov, rozvodov kanalizácie. Dodávka a montáž sanitárnych zariaďovacích predmetov, montáž stabilných hasiacich zariadení. Ponuka alternatívnych zdrojov energie pre solárne vykurovanie

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o., Ružomberok

Realizácia inžinierskych sietí a vodohospodárskych stavieb, prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, projektová činnosť

Domovina Tatry s.r.o., Tatranská Štrba

Výroba a distribúcia tepla, správa bytového a nebytového fondu, realitné a sprostredkovateľské služby

Iseng-Mont s.r.o., Levice

Služby v oblasti energetiky pre komunálnu a priemyselnú sféru. Inžiniering, výroba, montáž, opravy, revízie. Dodávky kotolní na spaľovanie biomasy

Handlovská Energetika s.r.o., Handlová

Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky

Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolný Kubín

Zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kontroly kvality dodávanej pitnej vody

Halama Invest s.r.o., Senec

Výroba stavebného a stolárskeho reziva, spracovanie drevného odpadu, výroba tepla a teplej úžitkovej vody, realizácia stavieb

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín

Municipálna akciová spoločnosť, ktorej úlohou je zabezpečiť plynulé a bezporuchové zásobovanie obyvateľov a ostatných subjektov Trenčianskeho regiónu vodou

Vodárenská spoločnosť a.s., Ružomberok

Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste a obciach okresu Ružomberok, okrem obcí Komjatna, Liptovská Lúžna a Korytnica

MicroStep-Energo s.r.o., Bratislava

Návrhy, projektovanie, technická pomoc a dodávky riešení technologických funkčných celkov pre malé vodné elektrárne a vodné elektrárne, čerpacie stanice a vodohospodárske objekty

Vaks s.r.o., Bratislava

Vodohospodárska stavebná spoločnosť s orientáciou na budovanie vodovodov. Lokalizovanie a riešenie prevádzkových problémov na vodovodoch, inžinierska činnosť v stavebníctve

Bytový podnik Myjava s.r.o., Myjava

Dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody, prevádzkovateľ tepelných zdrojov a správca nehnuteľností

Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava

Trh s tepelnou energiou v rámci hlavného mesta - výroba a distribúcia tepla a elektriny. Cenníky, informácie pre zákazníkov

PreVaK s.r.o., Bratislava

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, vývoz žúmp, havarijná služba, analytické rozbory vody

Roez s.r.o., Levice

Opravy, rekonštrukcie, údržba, energetických zariadení, montáž potrubí pre energetické rozvodné systémy, kovoobrábanie, zámočníctvo, zváračské práce, výroba strojov a zariadení

Slovenská Energia a.s., Košice

Dodávky elektriny, spracovanie energetických analýz

Inkoma, Komárno

Správa nehnuteľností, zabezpečovanie dodávok tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Informácie o výrobe a distribúcii tepla, meraní, cenotvorbe, rozpočítaní nákladov na vykurovanie

PPA Power s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti energetiky - energetický audit, predaj elektrickej energie, optimalizácia odberu

Montrúr s.r.o., Košice

Realizácia plynovodných, vodovodných, horúcovodných a kanalizačných sietí a rozvodov. Predaj materiálov na plynovody, vodovody, kanalizácie a odpad

Trnavská teplárenská a.s., Trnava

Výroba a rozvod tepla, oprava a údržba technických zariadení, odborné prehliadky a skúšky zariadení

Pure Energy a.s., Bratislava

Investično-developerská spoločnosť so zameraním na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Solárna energia, veterná a vodná energia, solárne panely, fotovoltaika

Energetické strojárne s.r.o., Bratislava

Dodávky, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení pre nevýrobné a výrobné objekty vykonávané podľa platných slovenských technických noriem a na základe oprávnení udelených inšpektorátom práce a ISO

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie

Ing. Ladislav Balogh, Nové Zámky

Plynové vykurovanie a chladenie

Prvá teplárenská a.s., Holíč

Výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepla, dodávka elektrickej energie a vody

oteple.sk - Všetko o teple a energii

Aktuálne informácie z oblasti výroby a distribúcie tepla, merania, cenotvorby, rozpočítania nákladov na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Zoznam firiem poskytujúcich energetické služby

Energoteam s.r.o., Žilina

Výroba, montáž, rekonštrukcie a údržba zariadení v oblasti tepelnej energetiky, chladenia a potrubných rozvodov

Kormat, Lehota pri Nitre

Výroba, montáž a predaj komponentov protikoróznej ochrany. Predaj meracích sond pre katódovú ochranu. Montáž prepojovacích objektov, metalotermické naváranie káblov na oceľové potrubia

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK