Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

Obsah > Firmy > Služby >

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

 
ODKAZY 101 - 139 z 139

Assent družstvo, Bratislava

Dodávky a revízie protipožiarnych zariadení. Riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb, výkon funkcie technika PO, bezpečnostného technika, odborné prehliadky hasiacich prístrojov a opravy hydrantov

J.& M. Hurný, Soľ

Protipožiarna ochrana, bezpečnosť práce. Hasiace prístroje, hydranty, hlásiče požiaru, digitálny alkohol tester - kontrola, oprava, predaj. Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Quensa consulting, Dolná Lehota

Služby systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systémov riadenia bezpečnosti práce

Pyronova s.r.o., Bratislava

Riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, návrh aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany, predaj a inštalácia hasiacich prvkov, kontrola, údržba a vykonávanie revízií

JUDr. Peter Gališin, Nitra

Pracovné právo, bezpečnosť práce, pracovné úrazy, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Miromax s.r.o., Banská Bystrica

Služby v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti práce. Predaj sortimentu protipožiarnych zariadení - hasiace prístroje, hydranty, tabuľky. Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov

Brenax, Košice

Predaj, montáž, kontrola, opravy, plnenie, tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov. Služby ochrany pred požiarmi, protipožiarne nátery, služby technika BOZP

Hascentrum, Prievidza

Služby požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, revízie

Pohas s.r.o., Miloslavov

Predaj, kontroly, tlakové skúšky a servis hasiacich prístrojov a hydrantov, poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany

Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom

Dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantovej techniky. Kontrola a servis hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, plnenie CO2, školenia, činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP

Monte PBS s.r.o., Senica

Projekcia, inžiniering, protipožiarna bezpečnosť stavieb a technológií. Služby technika požiarnej ochrany, predaj požiarnotechnických zariadení

Firek s.r.o., Košice

Protipožiarne nátery na drevené, oceľové konštrukcie a betón

Pyrokontrol s.r.o., Bratislava

Protipožiarne systémy pre budovy, fabriky, výpočtové strediská. Hasiace prístroje

Mafe, Šarišské Michaľany

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti a revíznych technikov. Revízie elektrických inštalácií, bleskozvodov, spotrebičov a elektrického náradia

Slovenská legálna metrológia, oddelenie osobnej dozimetrie, Bratislava

Služby pre organizácie pracujúce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a vykonávajúce činnosti spojené s rizikom možného ožiarenia

Vektor družstvo, Senica

Výroba požiarnych uzáverov z ocele, komplexná požiarna ochrana stavieb - požiarne nátery nosných konštrukcií, požiarne ošetrenie prestupu káblov a iných médií cez požiarne deliace konštrukcie zvislé aj vodorovné

Sikoservis s.r.o., Topoľčany

Bezpečnosť práce a protipožiarna ochrana

Ing. Ján Hliva, Bratislava

Služby technika požiarnej ochrany a činnosť autorizovaného bezpečnostného technika

Spima Alarm s.r.o., Ružomberok

Dodávky elektronických zabezpečovacích systémov - zabezpečenie objektov, protipožiarna signalizácia, priemyselná televízia, autoalarmy, stredisko registrovaných poplachov

L+L, Martin

Bezpečnostný technik, špecialista požiarnej ochrany, ekológ spoločností

Ing. Jakub Klein, Košice

Služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. Dokumentácia, školenia, kontroly, odborná príprava pre prácu s expozíciou prachu z azbestu

P.B.I. s.r.o., Senec

Odborná činnosť v oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, požiarnej a protivýbuchovej prevencie, rizikového a havarijného manažmentu

Ing. Miroslav Mojžiš, Trenčín

Požiarna ochrana, bezpečnosť práce, odpadové hospodárstvo, výkon odborného pracovníka "tlakových nádob stabilných", výchova a vzdelávanie v uvedených odvetviach

P.A.T. s.r.o., Spišská Nová Ves

Odborné poradenstvo v oblasti ekonomických a finančných analýz, aktuárskeho poradenstva a požiarnej ochrany

Róbert Fazekaš, Družstevná pri Hornáde

Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Ohsas, Komárno

Služby autorizovaného bezpečnostného technika, školenia

Ohsas, Vráble

Služby požiarnej ochrany a bezpečnosti práce - školenia, odborné prehliadky, predaj, revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov

Ing. Milan Foltín, Myjava

Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti na stavenisku, inštruktor a lektor. Predaj prenosných hasiacich prístrojov

Elas B, Rimavská Sobota

Oprava, údržba a montáž elektrických zariadení, odborné prehliadky, revízie elektrického ručného náradia, poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Lima projekt s.r.o., Bratislava

Projekčná, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj, montáž a servis požiarnotechnických zariadení a hydrantov

MKService, Piešťany

Outsourcingové služby v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. Revízie, elektrické inštalácie, vzdelávanie elektrotechnikov

FireFal, Smižany

Požiarna ochrana, systém manažmentu bezpečnosti a zdravia, riešenia BOZP a PO, protivýbuchová prevencia. Práce vo výškach

Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra

Vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov rizika v rôznych prevádzkach

Aras, Nitra

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarna ochrana. Poradenstvo, vzdelávanie, revízie

Špecialista požiarnej ochrany

Odborná spoločnosť so zameraním na požiarnu ochranu

Vemal s.r.o., Vráble

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Predaj hasiacej techniky, výkon činnosti technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika

MB Protect s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

N4 Group s.r.o., Moravany nad Váhom

Kurzy BOZP, OPP, školenie vodičov elektronickou formou. Online e-learningový vzdelávací portál

Hukoflek, Handlová

Komplexné riešenia v oblasti ochrany pred požiarmi, výkon činnosti bezpečnostného technika, protipožiarne a špeciálne nátery
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK