Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

Obsah > Firmy > Služby >

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

 
ODKAZY 51 - 100 z 139

Ing. Karol Mudroch, Bratislava

Výchova, vzdelávanie v oblasti BOZP, PO a TZ, pravidelné kontroly pracoviska, odborné prehliadky elektro

Anton Jusko, Bratislava

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, civilná ochrana - kurzy a školenia

Juraj Habala, Lehota pod Vtáčnikom

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, servis hasiacich prístrojov

Jozef Fulajtár, Detva

Poradenstvo v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, školenia, odborné prehliadky a technické kontroly. Vnútroštátna a medzinárodná automobilová doprava. Dychové kontoly zamestnancov na alkohol

BOZP&OPP, Pezinok

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, tvorba dokumentácie BOZP a OPP

Posk s.r.o., Bratislava

Požiarna ochrana stavebných konštrukcií, technické poradenstvo

Tehas s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

MK-Milan Kabarec, Trstín

Školenie vodičov motorových vozíkov, vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania, zdvíhacie zariadenia, revízie ZZ a MV, stavebné stroje, poradenstvo v oblasti BOZP, požiarna ochrana

František Oboril, Trnava

Servis hasiacich zariadení, predaj hasiacej techniky, školenia zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce

Stemi, Koniarovce

Služby v oblasti protipožiarnej prevencie a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, predaj bezpečnostného a požiarneho značenia, požiarneho materiálu, hasiacich prístrojov

Firex Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť pri práci, hygiena, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a vôd

Apropo s.r.o., Nitra

Protipožiarna ochrana stavebných a oceľových konštrukcií, káblových rozvodov, protipožiarna ochrana vzduchotechniky vrátane požiarnych klapiek

Pyrokomplex s.r.o., Námestovo

Požiarna ochrana, bezpečnostno technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba, predaj a servis hasiacich prístrojov, hydrantových systémov, núdzových svietidiel, značenia

Kovats, Nižný Lánec

Požiarna a protipožiarna ochrana, stabilné hasiace zariadenia, detektory výbušných a toxických plynov, zabezpečovacie zariadenia, poplachové systémy na narušenie. Elektromontáže, revízie

Abppo, Bojnice

Kurzy: bezpečnosť pri práci, požiarna ochrana

B.P.O. s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, závažných priemyselných havárii, civilnej ochrany, environmentalistiky

Daxis s.r.o., Kráľovský Chlmec

Poradenské služby pre podnikanie, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zavádzanie systémov riadenia podľa noriem

Hako a.s., Liptovský Mikuláš

Dodávka komplexných služieb v oblasti telekomunikačných stavieb. Realizácia dodávok investičných celkov, montáž hál z vysokopevnostnej ocele. Montáž osobných záchytných systémov pre ochranu na pracoviskách v rizikových priestoroch

Pyroconsulta, Bratislava

Služby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Datrix s.r.o., Bratislava

Požiarna ochrana a BOZP, školenia zamestnancov, preventívne protipožiarne prehliadky, audit BOZP, dokumentácie OPP a BOZP

Juma s.r.o., Trenčín

Vzdelávanie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z ochrany pred požiarmi, odborná príprava technikov požiarnej ochrany, predaj hasiacich prístrojov

Poleško, Lednické Rovne

Vzdelávacia a poradenská firma v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi

Horex HX s.r.o., Lužianky

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantového materiálu, požiarnych uzáverov. Kontroly a opravy hasiacich prístrojov, školenia

Ing. Marek Fic, Košice

Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva

Atisa s.r.o., Bratislava

Návrhy, štúdie a projektová dokumentácia pre stavby a rekonštrukcie objektov. Výstavba a rekonštrukcie rodinných domov a budov občianskej vybavenosti. Vedenie agendy technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

BTS Slovakia, s.r.o., Trnava

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia

Sibaterm s.r.o., Bratislava

Výrobca protipožiarnej omietky. Realizácia protipožiarnych náterov, protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií

Livonec, Bratislava

Servis požiarnej a záchranárskej techniky, vypracovanie dokumentácie PO a BOZP a školenia PO a BOZP, odborné semináre, dodávka a montáž automatického hasiaceho systému

Pobest s.r.o., Trnava

Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť pri práci, projekty, protipožiarny materiál. Kontroly a opravy hasiacich a požiarnych prístrojov

Ing. Miroslav Berec, Veľký Kýr

Technik požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Sepo s.r.o., Zvolenská Slatina

Dodávky produktov požiarnej ochrany, plnenie CO2, tlakovanie tlakových nádob, kontrola hasiacich prístrojov, školenia, dokumentácia OPP

Dušan Beňovič, Bratislava

Školiaca činnosť z BOZP a OPP, vyhotovenie požiarnej dokumentácie, vyhotovenie prevádzkovo-bezpečnostného predpisu, elektroinštalačné práce

Požiarno-bezpečnostná agentúra s.r.o., Trnava

Služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi

Forbe s.r.o., Bratislava

Dodávky a montáž bezpečnostných uzáverov stavebných otvorov. Hliníkové, drevené, oceľové požiarne uzávery

Haspex s.r.o., Prievaly

Služby hasičského útvaru so sídlom v Rohožníku, služby technika požiarnej ochrany, opravy a kontroly požiarnych vodovodov

Safirs s.r.o., Ružomberok

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov, protipožiarnych zariadení

Inštitút vzdelávania bezpečnosti práce s.r.o., Bratislava

Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Zera, Bánovce nad Bebravou

Výroba a predaj požiarnej techniky, služby technika BOZP a OPP

Rimi, Rimavská Sobota

Vypracovanie dokumentácie firiem - odpadové, vodné hospodárstvo, ovzdušie, Prevádzkový poriadok, havarijný plán, schvaľovacie konania, EAN, etikety, karty bezpečnostných údajov, výrobca, dovozca

Joza s.r.o., Trenčín

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany

Envipro s.r.o., Zvolen

Zabezpečenie inžinierskych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, environmentálne služby. Vzdelávacie kurzy, školenia, revízie, dokumentácie, audity zabezpečenia ochrany na úseku OPP a BOZP

Olba, Zemianske Kostoľany

Bezpečnostné inžinierstvo, prevencia priemyselných havárií, identifikácia zdrojov rizika, dokumentácia BOZP a PO

Enipro a.s., Bratislava

Projekty, dodávky, montáže a revízie protipožiarnych zariadení

Martin Turček, Vráble

Bezpečnostný a požiarny technik, bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

Elpo s.r.o., Poprad

Komplexné zabezpečenie a vykonávanie služieb požiarnej ochrany

Ing. Pavol Bajus, Michalovce

Školenia a kurzy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poradenstvo, dokumentácia

DXa, s.r.o., Snina

Požiarny a bezpečnostný technik dodávateľským spôsobom, predaj vecných prostriedkov požiarnej ochrany, servis hasiacich prístrojov. Ponúkané značky: NEURUPPIN

Mihas, Tesárske Mlyňany

Realizáciu komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výmena technických plynov

BenTeS s.r.o., Žilina

Bezpečnostnotechnické služby, spracovanie dokumentácie, ochrana pred požiarmi, zavedenie systému manažérstva BOZP. Odborné prehliadky a odborné skúšky, predaj hasiacich prístrojov

Vemax Nitra s.r.o., Nitra

Komplexné služby v požiarnej ochrane - riešenia požiarnej bezpečnosti, inštalácie, kontroly, údržba a vykonávanie revízií

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK