Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Likvidácia odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Likvidácia odpadu

 
ODKAZY 101 - 132 z 132

Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik, Bardejov

Likvidácia komunálneho odpadu, čistenie mesta a mestských komunikácií, správa a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene a parkov, poskytovanie pohrebných služieb, odťahová služba, odchyt túlavých zvierat

Elee s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekológie, nakladanie s odpadmi, výroba organických hnojív a kompostov, poradenstvo

Elkapo s.r.o., Nitra

Práca s odpadmi - skládkovanie odpadov, separácia odpadov. Odvoz a likvidácia stavebných a iných odpadov

Mibag sanácie s.r.o., Bratislava

Sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou, sanácia vlhkého muriva, vysušenie muriva, vysušenie stavieb, pokladanie podlahových krytín, maliarske a tapetárske práce, priemyselné čistenie, sanačné práce po živelných pohromách, likvidácia azbestu

TKM Group v.o.s., Piešťany

Predaj hliníkových polotovarov a hutného materiálu, nakladanie s odpadmi. Konštrukčné práce v strojárenstve a elektrotechnike. Výroba elektrozariadení a rozvádzačov

Služba Čaďu s.r.o., Ľubotice

Výkup železného šrotu, farebných kovov. Likvidácia technologických zariadení, nakládka a odvoz šrotu

Aurex s.r.o., Prešov

Výkup, spracovanie, triedenie a predaj odpadov. Paličské práce a likvidácia starých technologických celkov

Ka-Metal, Žilina

Výkup a predaj železného šrotu a farebných kovov. Kompletné likvidácie výškových a pozemných technologických celkov, strojov a zariadení

Modrá Planéta s.r.o., Bratislava

Triedenie, balenie, zber, preprava, spracovanie, zneškodňovanie nebezpečných odpadov

KMGroup s.r.o., Košice

Import, export kovového odpadu, výkup a spracovanie kovového odpadu, farebných kovov, drevených europaliet, likvidácia technológií-špecializácia na nerez, chemická analýza kovov

Zberko s.r.o., Košice

Výkup kovového odpadu, zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu. Likvidácia starých technologických strojov a zariadení. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Ezop Slovakia, Bánovce nad Bebravou

Ekológia pri dodržiavaní platnej legislatívy so zameraním na čerpacie stanice. Dodávky investičných celkov pre čerpacie stanice. Likvidácia starých enviromentálnych záťaží. Rekonštrukcie, servis tech. zariadení ropných látok. Zber a zneškodňovanie odpadu

EPR Bratislava s.r.o., Bratislava

Papier - zber, triedenie, lisovanie, likvidácia písomností. Predaj grafického papiera, papiera na výrobu vlnitej lepenky

A-Z Stav, s.r.o., Bratislava

Recyklácia a zneškodňovanie stavebného odpadu, odber a spracovávanie stavebných odpadov, poradenstvo a konzultácie

Ekomar, Turčianske Kľačany

Servis v preprave a nakladaní s odpadom vrátane legislatívy. Preprava nebezpečných odpadov, znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, projekty odpadového hospodárstva a inžinierska činnosť

Kovošrot Korekt, Vrbové

Výkup železa a farebných kovov, demontážne práce oceľových konštrukcií, kovových materiálov, sprostredkovateľská činnosť

KDZ s.r.o., Košice

Vedenie účtovníctva. Obchod a činnosti spojené s nakladaním s odpadmi. Zameranie, výroba a montáž plastových okien. Sprostredkovanie obchodu - váhy, banské stroje, náhradné diely na vagóny, lokomotívy, žiaruvzdorná keramika

Ferama s.r.o., Veľké Kapušany

Technické služby mesta, zber, preprava a likvidácia odpadu, verejnoprospešné služby, zimná údržba, sadové a terénne úpravy, stavebná činnosť a práce, pohrebné služby

Plasto-Ban s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Spracovanie plastového odpadu z výroby, výkup a drvenie plastových výliskov

Bena-servis s.r.o., Košice

Výstavba a dodávky technologických celkov čerpacích staníc pohonných hmôt. Distribúcia meracej a čerpacej techniky. Environmentálne služby - likvidácia nebezpečného odpadu, monitoring kvality spodných a odpadových vôd a účinnosti katodickej ochrany

Robus s.r.o., Krupina

Výkup kovového šrotu a farebných kovov. Preprava nadrozmerných a veľkoobjemových nákladov. Obchodovanie s vojenským materiálom. Zemné a žeriavové práce, likvidačné a paličské práce. Pancierovanie vozidiel. Armyshop

Benateh s.r.o., Bytča

Služby pre čerpacie stanice pohonných hmôt a olejových hospodárstiev - nedeštruktívne skúšky nádrží, opravy spodnej technológie, opravy a čistenie ekodrénov. Zber a prevoz nebezpečných odpadov na likvidáciu

Colorkov, Želiezovce

Výkup železa a železného šrotu, farebných kovov. Výkup a spracovanie elektro káblov a elektromotorov, triedenie a spracovanie kovového odpadu, demontáž a likvidácia nepotrebnej technológie

Kofap s.r.o., Banská Bystrica-Nemce

Zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov. Demontáž a likvidácia nepotrebných technológií, paličské práce, prenájom kontajnerov, zber starých vozidiel

Krovmont, Dolný Kubín

Likvidácia a sanácia azbestu, poradenstvo a konzultácie, vypracovanie dokumentácie

Ing. Miroslav Mojžiš, Trenčín

Požiarna ochrana, bezpečnosť práce, odpadové hospodárstvo, výkon odborného pracovníka "tlakových nádob stabilných", výchova a vzdelávanie v uvedených odvetviach

Alrek s.r.o., Partizánske

Komplexné riešenia v oblasti zberu, separácie, zhodnocovania a likvidácie technologického plastového odpadu

Mepos s.r.o., Lučenec

Zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi

Energoblok a.s., Brezová pod Bradlom

Nakladanie s odpadmi. Nákup, predaj a rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody. Revízne skúšky kotlov, plynových zariadení. Elektroinštalácie

Pax Trade s.r.o., Bratislava

Výkup kovového šrotu - železo, meď a hliník. Likvidácia kovových skeletov budov, hál, poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, vzduchotechniky

Marián Braun, Bratislava

Starostlivosť o zeleň, zakladanie trávnikov odvoz a likvidácia odpadu, drobné murárske práce

Ofir-Julio Tabi s.r.o., Lehota pri Nitre

Spracovanie elektronického odpadu
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK