Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Likvidácia odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Likvidácia odpadu

 
ODKAZY 51 - 100 z 132

Patex s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Ekologická likvidácia papiera z tlačiarní a likvidácia a skartácia archívov a rôznej dokumentácie

Vepos s.r.o., Nováky

Nakladanie s odpadmi - separovaný zber odpadov, zber nebezpečných odpadov, prenájom veľkoobjemových kontajnerov. Čistenie a údržba komunikácií, údržba a prevádzka osvetlenia, cintorínske služby, starostlivosť o zeleň

Demont Servis SK s.r.o., Senica

Demolácie stavieb, likvidácia zastaralých technologických zariadení, výkup, úprava a predaj kovového odpadu, recyklácia stavebného odpadu, odvoz stavebnej sute

Kovplus s.r.o., Košice

Výkup, úprava, predaj a preprava železného šrotu, neželezných kovov, papiera a plastov, prekládka, vykládka, nakládka a uskladnenie sypkého tovaru, kusového a paletizovaného tovaru, búracie práce starých objektov a technológii, nákladná cestná doprava

Aluex s.r.o., Zvolen

Recyklácia odpadu, zvoz druhotných surovín, rezanie kovov, likvidácia oceľových konštrukcií priamo v mieste výskytu, zber starých vozidiel, sklad technických plynov

H+Eko s.r.o., Košice

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva - zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia plastov a elektroodpadu

Finekol s.r.o., Mlynčeky

Využitie, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov, preprava nebezpečných odpadov. Environmentálny inžiniering

Xamax, Bratislava

Servis automatických pračiek, umývačiek riadu a sušičiek. Poradenstvo pri oprave pračiek, odvoz a likvidácia starých pračiek

Mach Trade s.r.o., Sereď

Spracovanie olovených odpadov. Zhodnocovanie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov

Gravplast s.r.o., Rimavská Sobota

Odborné články, firmy spracúvajúce odpad, burza odpadov - online obchodovanie s odpadmi

Eko-Salmo s.r.o., Bratislava

Nakladanie s odpadmi, zneškodňovanie nebezpečných odpadov metódou solidifikácie a stabilizácie, čistenie odpadových vôd, chemicko-fyzikálne zneškodňovanie zaolejovaných vôd, odpadových kvapalín, vrátane kyanidov, biologická degradácia toxických látok

Ekotranz s.r.o., Nová Baňa

Služby v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na nebezpečné odpady. Konzultácie a technické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, odbery vzoriek odpadov a následné analýzy. Zber, odvoz a likvidácia odpadov

Ergona, a.s., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia. Enviromantálne poradenstvo. Konzultačno poradenská činnosť a projektové riešenia v oblasti životného prostredia

Konzeko s.r.o., Markušovce

Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a poskytovanie riešení pre odpadové hospodárstvo a odber odpadov, environmentálny inžiniering a legislatívny environmentálny servis

T+T a.s., Žilina

Komunálne služby - vývoz a likvidácia odpadu, separovaný zber odpadu, ručné a strojové zametanie, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržba miestnych komunikácií

EBA s.r.o., Bernolákovo

Produkcia biologických hnojív a priemyselných kompostov, substrátov, revitalizácia pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu, likvidácia nebezpečných odpadov, sanácie zdevastovaných území, riešenia problematiky ochrany a tvorby životného prostredia

Homola Team s.r.o., Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadu, dovoz stavebných materiálov, zemné práce s UNC, stolárske práce, upratovanie miestností a objektov

Ekos s.r.o., Stará Ľubovňa

Služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, starostlivosť o verejnú zeleň, správa mestských lesov

ISO & spol s.r.o., Liptovský Mikuláš

Realizácia stavieb, stavebné zámočníctvo a recyklácia opotrebovaných pneumatík. Výkopové, stavebné, demolačné a búracie práce, terénne úpravy na stavbách, dovoz betónovej zmesi

Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky

Komplexné komunálne služby - odvoz odpadu, triedenie odpadu, separovaný zber, čistenie mesta a úprava verejnej zelene, prevádzkovanie trhovísk, správa mestských komunikácií, pohrebné a cintorínske služby

Hooch a.s., Košice

Služby a technológie pre životné prostredie, zimná a letná údržba komunikácií, odpadové hospodárstvo

Destroy s.r.o., Bratislava

Búracie, deštrukčné, demolačné, zemné práce, recyklácia stavebnej sute, drvenie betónu, asanácie, trhacie práce, odstrel komínov, nevýbušné rozpojovanie betónu. Výroba ohňostrojov

Ing. Častulík s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba, predaj, prenájom a servis drviacej techniky. Dodávky technologických celkov na spracovanie odpadov, drvenie materiálu na zákazku

Technol, Prievidza

Služby v oblasti odpadového hospodárstva. Obchod s chemikáliami - výkup, likvidácia. Priemyselné čistenie. Rekonštrukcie a sanácie železničného zvršku. Výroba a predaj posypovej soli

Fúra s.r.o., Košice

Odvoz a likvidácia odpadov, separovaný zber, zber kafilérnych a nebezpečných odpadov, kompostovanie odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov

Fe-Markt s.r.o., Košice

Likvidácia a spracovanie kovového odpadu, konštrukcií, starých automobilov. Odťahová služba

CWT s.r.o., Spišská Nová Ves

Služby pre pôvodcov a držiteľov odpadov, výrobcov, distribútorov a spracovateľov elektrozariadení, povinné osoby a prevádzkovateľov stravovacích zariadení, prevádzkovateľov zdrojov, prevádzkovateľov objektov, skladov a nádrží

Aquavita plus s.r.o., Žarnovica

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zneškodňovanie odpadov. Poradenské služby v oblasti životného prostredia. Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava

Lama – Ladislav Magda s.r.o., Veľký Šariš

Dodávky a montáže striech, tesárske, klampiarske a pokrývačské práce. Likvidácia nebezpečného odpadu - azbestových krytín

Cobra, Nitra

Predaj, dodávka a montáž strešných systémov z vláknocementových výrobkov - šablóny, obdĺžniky, vlnité krytiny, obkladové dosky, stierkové hydroizolácie, plastové krytiny. Odstraňovanie nebezpečného odpadu - azbestu

Ekoray, Námestovo

Odvoz a likvidácia elektronického odpadu a obrazoviek

Vyfako s.r.o., Nitrianska Blatnica

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov, inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia

Vepos-Skalica s.r.o., Skalica

Vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie

Bio Eko s.r.o., Bratislava

Likvidácia organických odpadov pomocou baktérií - dodávky mikrobiálnych preparátov pre domácnosť, priemysel, poľnohospodárstvo

Invest servis s.r.o., Lúčnica nad Žitavou

Ekologické služby - sanácia zemín, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie skladovacích nádrží

Lukromtel s.r.o., Kremnica

Inžinierska a stavebná činnosť, inštalácie telekomunikačných a dátových sietí, predaj telekomunikačnej techniky, likvidácia elektronického odpadu, výroba oceľových konštrukcií, práce hydraulickou rukou

DNV Energo a.s., Dubnica nad Váhom

Dodávka a distribúcia plynu, výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, dodávka cirkulačnej chladiacej vody. Zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod odpadových vôd. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

Ass s.r.o., Nitra

Priemyselné čistenie, upratovacie práce, polymerizácia, likvidácia nebezpečného odpadu

Dono s.r.o., Košice

Služby v oblasti odpadového hospodárstva. Preprava, recyklácia, zneškodňovanie a zber všetkých druhov odpadu. Prenájom kontajnerov, autodoprava - sťahovanie na Slovensku aj v zahraničí

Helpeco s.r.o., Považská Bystrica

Spracovanie starých vozidiel, predaj použitých nádhradných dielov

Taval s.r.o., Ľubotice

Hutnícke spracovanie hliníkových odpadov. Výkup a triedenie odpadov farebných kovov, železného šrotu a likvidácia rôznych technologických celkov

Ekologické služby, s.r.o. Strážske

Nakladanie s odpadmi - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie a úprava odpadov, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd

Kovmetal s.r.o., Košice

Výkup druhotných surovín, odvoz odpadu, likvidácia technologických zariadení. Obchodovanie s hutným materiálom

Kovpap s.r.o., Žilina

Výkup papiera, farebných kovov, kovového odpadu, likvidácia technologických zariadení

Špep, Bratislava

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Koveko - Marián Kmeť, Partizánske

Výkup, predaj, spracovanie druhotných surovín, predaj propanbutanu

Špila, corp. export-import s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti odpadového hospodárstva - výkup a recyklácia odpadov, likvidácia odpadov

Proservis Strážske s.r.o., Strážske

Služby vo vodoinštalatérskej a kúrenárskej oblasti správcom a užívateľom bytových domov. Montáž plynomerov, výmena potrubných rozvodov vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov, odstraňovanie azbestových materiálov

Nitrianske komunálne služby s.r.o., Nitra

Spracovanie druhotných surovín

Kovošrot Palkov, Bratislava

Likvidácia kovových odpadov, výkup železa a farebných kovov, výkup autobatérií, elektromotorov, káblov

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK