Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kalibrácia a servis meracích prístrojov

Obsah > Firmy > Služby > Revízie >

Kalibrácia a servis meracích prístrojov

 
ODKAZY 1 - 45 z 45

SES Inspekt s.r.o., Tlmače

Vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrola a kalibrácia meradiel, inšpekcia kvality, revízna činnosť a poradenská a konzultačná činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.

Posudzovanie zhody výrobkov, certifikácia, inšpekcia, typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru, overovanie určených meradiel

Mettler-Toledo s.r.o., Bratislava

Váhy - laboratórne, priemyselné, obchodné, laboratórne prístroje. Predaj a servis

Micronix s.r.o., Banská Bystrica

Predaj a servis meracej a regulačnej techniky - osciloskopy, multimetre, kliešťové prístroje, čítače, generátory, kalibrátory, RLC merače, dekády, spájkovačky, napájacie zdroje, revízne prístroje

Centrum metrológie, Stará Turá

Kalibrácia meradiel, služby skúšobníctva, poradenstvo a auditorstvo v oblasti systémov kvality

Pentimex s.r.o., Tužina

Výroba, predaj a servis vážiacej techniky. Registrovaný výrobca váh a vážiacich zariadení - váhy obchodné, laboratórne, počítacie, plošinové, váhy paletové, pásové, mostové, priemyselné, vrecovacie, vážiace systémy

Energyr Nitra s.r.o., Nitra

Projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu. Montáž a servis detekčného systému indikácie výskytu horľavých a výbušných plynov. Elektroinštalácie

Slovcert s.r.o., Bratislava

Nedeštruktívne skúšky materiálov, dodávky prístrojovej techniky pre nedeštruktívne testovanie, servis, inštalácia a kalibrácie prístrojovej techniky, prežarovacie hraničné kontrolné systémy, prenosné pyrotechnické rtg prístroje

El-Inš, Trnava

Výbava trafostaníc, elektrární, rozvodní ochrannými pomôckami NN, VN, VVN. Predaj a servis meracích prístrojov, predaj ochranných pomôcok, revíznych zariadení a prístrojov

Tamex s.r.o., Bratislava

Predaj tachografov, prietokomerov, záznamníkov, dispečerských programov, obmedzovačov a tempomatov, navigačných systémov, rýchlomerov, otáčkomerov. Služby: overovanie tachografov, montáž, záručný a pozáručný servis, inštalácia a školenie ku programom

Geoteam s.r.o., Bratislava

Predaj, servis, prenájom a kalibrácia prístrojov a príslušenstva pre geodéziu

Peter Knapec, Rajecké Teplice

Predaj, servis, ciachovanie a kalibrácie váh. Obchodné, kuchynské a gastro váhy, plošinové a paletové váhy, listové, laboratórne váhy, zlatnícke váhy

Kalibra s.r.o., Detva

Kalibrácia meracích prístrojov dĺžky, meracích platní a pravítok, pracovných meradiel dĺžky, premeranie obrábacích strojov. Predaj nových meradiel a meracej techniky

Aquastyl Slovakia, Považská Bystrica

Dodávky, modernizácie, opravy, generálne opravy a kalibrácie meracích prístrojov kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti, priamosti, drsnosti, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk

Krajspol SK s.r.o., Žilina

Materiály na výrobu reklamy, výroba, predaj, servis a požičiavanie elektronických a mechanických váh a vážiacich zariadení

Daisy - Elektro s.r.o., Kráľová nad Váhom

Predaj elektroinštalačného materiálu. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, montáž bleskozvodov, výroba rozvádzačov, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Marvels s.r.o., Prešov

Predaj a kalibrácia meradiel, predaj priemyselného nábytku, upínacieho náradia, náradia a brusiva

Valicare s.r.o., Trenčín

Služby pre farmaceutický a biotechnologický priemysel, technické testovanie a analýzy

ExCal, Trenčín

Meranie, testovanie a výkon - opravy, údržba a kalibrácia prístrojov, vývoj, výroba a servis testovacích systémov

IJK, Prešov

Predaj a servis meradiel, zber dát, výroba meracích prvkov, školenia

Metrology s.r.o., Bratislava

Dovoz, predaj, inštalácia a servis meracích prístrojov

Decoding Service

Úprava stavu digitálnych tachometrov, chiptunning, odkódovanie a odblokovanie autorádií

Pyrotherm s.r.o., Považská Bystrica

Kalibračné laboratórium - metrologické služby, predaj, servis a kalibrácia meracej techniky

Firma Pipík - servis váh, Bratislava

Predaj a servis elektronických a mechanických váh. Montáž meradiel, úradné overenie, výmena a predaj obchodného závažia, certifikáty o kalibrácii

Slovnaft montáže a opravy a.s., Bratislava

Údržbárska spoločnosť - starostlivosť o strojno-technologické zariadenia, elektrozariadenia, zariadenia merania a regulácie. Inžinierska činnosť so zameraním na riadenie stavieb nových priemyselných celkov

Wesico s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Vývoj, výroba, predaj a servis elektronických váh a systémov

Hemak s.r.o., Košice

Dodávka, projekcia, montáž, servis a oprava váh a vážiacich systémov pre obchod a priemysel

Elvy servis s.r.o., Nitra

Revízie, montáže, revízne opravy elektrozariadení, bleskozvodov, meracej a regulačnej techniky

Milan Bobot, Žilina

Servis meracej a čerpacej techniky, poradenstvo a projekcia výstavby čerpacích staníc pohonných hmôt, dodávky a montáž technológií pre čerpacie stanice

Váhy-Sevaz, Žilina

Váhy - servis, predaj, modernizácia, zabezpečenie overenia (ciachovanie)

Telink s.r.o., Liptovský Mikuláš

Štruktúrovaná kabeláž, pripojenie do Internetu, telekomunikačná technika, systémy merania a regulácie - dodávka, montáž a servis

Rumit Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

Montáž, servis a overovanie meračov tepla, priemyselných, domových a bytových vodomerov. Výstavba teplovodov, parovodov, výstavba a rekonštrukcia kotolní, termostatizácia bytov

Martinská teplárenská a.s., Martin

Kombinovaná výroba tepelnej a elektrickej energie. Zámočníctvo, opravy vyhradených technických zariadení a ich častí, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

Progres GEO s.r.o., Prešov

Predaj a servis geodetických prístrojov, geodetické práce

Sedif, Nitra

Oprava a predaj mechanických a elektronických váh

Libra s.r.o., Bratislava

Výroba, predaj a servis vážiacich zariadení. Služby: príprava zariadení na typovú skúšku, overenie a kalibrácia, evidencia meradiel, servis váh, reinštalácie a rekonštrukcie váh

SRMi s.r.o., Žiar nad Hronom

Výroba, montáž, oprava a údržba zariadení merania a regulácie, elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Metrologický servis, kalibrácia meradiel

Stemy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Dodávky, montáž a servis - bytové, domové, priemyselné vodomery a merače tepla. Meranie a regulácia odberu tepla. Termostatizácia - projekt, dodávka komponentov, montáž, vyregulovanie

Metrona, s.r.o., Komárno

Kalibračné služby, predaj meracej techniky. Tvorba web stránok

ZTS elektronika a.s., Nová Dubnica

Opravy a predaj meracích prístrojov, kalibračné služby. Výroba priemyselnej elektroniky a mechanických dielov. Tvárnenie plechov, projekčná činnosť

Zen-Servis s.r.o., Bratislava

Opravárenské a metrologické služby pre bytové, domové a priemyselné vodomery a merače tepla. Montáž a plombovanie meracej techniky

ElektroInstal, Banská Štiavnica

Oprava a montáž elektrických inštalácií, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, montáž elektrických podlahových kúrení a vyhrievanie žľabov, montáž a kalibrovanie detektorov, montáž požiarnych, kamerových a zabezpečovacích systémov

Meratechnik, Ivanovce

Kalibrácia meradiel teploty, tlaku a elektrických veličín. Dodávka kalibračných pecí, termočlánkov, pyrometrov, tlakomerov, dewarových nádob, keramického materiálu

HES s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Akreditované kalibračné laboratórium a opravovňa meracích prístrojov. Služby v oblasti metrológie, opráv a kalibrácii uvedených meradiel, opravy kalibrácie meracích prístrojov

Váha Nitra, Nitra

Váhy, vážiace zariadenia, závažia - predaj, servis, renovácia

Copyright © BEST.SK