Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 301 - 350 z 439

Per-A-per, Bratislava

Architektonická kancelária, inžinierska činnosť, stavebný a autorský dozor, dizajn

TatraCAD s.r.o., Poprad

Projektovanie prefabrikovaných betónových konštrukcií v dopravných a pozemných stavbách

Silkat s.r.o., Galanta

Projektová činnosť, realizácia stavieb na kľúč - investičný zámer, projekcia stavby, inžinierska činnosť, kolaudácia

Zinpro a.s., Michalovce

Projektová činnosť v stavebníctve, vykonávanie stavebných prác pozemných a inžinierskych stavieb, investorsko-inžinierska činnosť v stavebníctve

Olicon s.r.o., Prešov

Komplexné služby v projekčnej oblasti

Pinus-Log s.r.o., Banská Bystrica

Služby spojené s projektovaním, poradenstvom a výrobou zrubových domov

Ekontech s.r.o., Košice

Inžinierska činnosť, znalecké oceňovanie stavieb, poradenstvo

statika.sk s.r.o., Bratislava

Projektovanie statiky nosných konštrukcií budov, projektovanie stavebnej časti, vizualizácie a animácie, konzultácie a poradenstvo v oblasti CAD a počítačovej grafiky

Indema s.r.o., Žilina

Projektovanie stavieb, inžinierska činnosť, realizácia pozemných a inžinierskych stavieb, rekonštrukcie, developerská činnosť

Katarína Šinská, Nové Zámky

Spracovanie stavebných rozpočtov, rozpis investičného zámeru, projekty pre stavebné povolenie, obhliadky stavby

Immo Project Management s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti prípravy a realizácie projektov, výstavby a nákupu nehnuteľností pre zahraničných investorov

Polygas, Banská Bystrica

Projektová činnosť, stavebníctvo a priemysel, inžinierska činnosť

Gefos Slovakia s.r.o., Bratislava

Činnosť v odbore geodézie a fotogrametrie

Ing. Ľubomír Vrľák, Červeník

Spracovanie právnej dokumentácie k žiadosti o uznanie a tvorbu poľovného revíru, lesnícke činnosti, reality, projektovanie pozemkových úprav

Intelligent Control Systems s.r.o., Michalovce

Inžinierska firma pre aplikácie merania a regulácie v priemyselnej oblasti, dodávka a montáž vzduchotechniky

P.F.P. Stavebná Firma, Limbach

Komplexné služby v stavebníctve - zámer, spracovanie projektu, realizácia, kolaudácia. Novostavby, rekonštrukcie, priemyselné haly, zateplenie objektov

Betonmix s.r.o., Horné Saliby

Realizácia priemyselných podláh. Distribúcia špeciálnych prísad a materiálov - oceľové a polypropylénové vlákna na vystuženie betónov. Inžinierska činnosť, projektovanie priemyselných podláh

Geoslužba, Bratislava

Geodetické a kartografické služby - geometrické plány, vytýčenie stavebných objektov, hraníc pozemkov, mapové podklady pre projektovú dokumentáciu, vytyčovacie siete, projekty pozemkových úprav

Mate s.r.o., Žilina

Realizácia inžinierskych stavieb, realizácia priemyselných, bytových a občianskych stavieb, rekonštrukčné práce, projekčná a inžinierska činnosť

GS s.r.o., Bratislava

Projekty pozemkových úprav

Abon plus s.r.o., Piešťany

Projektovanie pozemných stavieb, služby autorizovaného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb

OSP a.s., Prievidza

Projekčná a inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, realizácia a rekonštrukcie stavieb. Remeselnícka činnosť (inštalačné, klampiarske, zámočnícke, stolárske práce, sklenárstvo, natieračské práce, zemné práce). Predaj stavebných materiálov

MS Servis, Trnava

Komplexné služby v oblasti klimatizácií a chladenia, vzduchotechniky, kúrenia, merania, regulácie a čerpacej techniky

Fva s.r.o., Bratislava

Architektonická a projekčná činnosť, investičné zámery, inžinierska činnosť

PPA Inžiniering s.r.o., Banská Bystrica

Projekčná činnosť, dodávky investičných celkov v oblastiach: elektrické systémy, meranie a regulácia, automatizované systémy riadenia, informačné a telekomunikačné systémy, technologické vybavenie diaľnic a tunelov, vodné hospodárstvo

Geomark s.r.o., Prievidza

Geodetické a kartografické práce, vyhotovovanie projektov pozemkových úprav, zakladanie bodových polí metódou GPS. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

Novaarch s.r.o., Bratislava

Architektonická kancelária, urbanizmus, interiér a design. Projektová činnosť, inžinierska činnosť

Ekomar, Turčianske Kľačany

Servis v preprave a nakladaní s odpadom vrátane legislatívy. Preprava nebezpečných odpadov, znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, projekty odpadového hospodárstva a inžinierska činnosť

Zdema s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Komplexné dodávky v oblasti automatizácie výrobných procesov - projekčná činnosť, výroba a montáž rozvádzačov, výroba súčiastok a komponentov

TZB projekt, Modranka

Návrh zdravotechnických inštalácií, ústredného kúrenia a elektroinštalácií NN

Nový Acord s.r.o., Bratislava

Stavebná firma - pozemné a vodohospodárske stavby, projekčná a inžinierska činnosť, realizácia a servis počítačových sietí, servis PC, informačné technológie a komunikačné riešenia

APC Controls s.r.o., Prievidza

Projekty, dodávky a montáže strojných systémov, systémov riadenia, merania a regulácie, elektro a komunikačných inštalácií v oblasti produktových, vodovodných a kanalizačných sietí

Archima, s.r.o., Prešov

Architektúra, urbanizmus, design, projekčné práce v plnom rozsahu od štúdie cez územné rozhodnutie až po realizačný projekt

Ing. Dušan Tichý, Žilina

Statik, projektant

H.K.M. Staving-Projekt s.r.o., Banská Bystrica

Predprojektová a projektová činnosť v oblasti stavieb pozemného a priemyselného staviteľstva, inžinierska a investorská činnosť

Geometra, Košice

Inžinierska geodézia, majetkovoprávna činnosť

TDI-Kompleting s.r.o., Bratislava

Výstavba rodinných domov - inžiniering, investície, reality

Insting KTG, Výčapy-Opatovce

Kancelária technickej grafiky, tvorba projektových dokumentácií

Kovmast s.r.o., Bratislava

Dodávky oceľových stožiarov pre osvetlenie, telekomunikácie a trakčné vedenie, osvetľovacích telies pre verejné a dekoratívne osvetlenie. Inžiniering a konzultačná činnosť v oblasti verejného osvetlenia

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Architektonické a inžinierske služby, súvisiace technické poradenstvo

Proart s.r.o., Levice

Architektúra, statika, inžiniering, projekty

Telemax Slovakia s.r.o., Bratislava

Realizácie telekomunikačných stavieb, inžinierska činnosť (vypracovanie telekomunikačných štúdií)

Wald-Sega s.r.o., Ratnovce

Veľko a malopredaj a spracovanie dreva, výroba drevárenských polotovarov a ich opracovanie. Inžinierska činnosť

Odysea, Košice

Projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe a spracovávanie vizualizácií exteriérov a interiérov

Istroprogres s.r.o., Bratislava

Komplexná projekčná a investorsko–inžinierska činnosť, stavby na kľúč

Progres team, Trnava

Projektová a inžinierska činnosť so zameraním na spriemyselňovanie poľnohospodárskej prvovýroby, stavby strojárenského priemyslu, stavby skladov nebezpečných látok, servisy a dielne

Architec2re Svetko+Česneková s.r.o., Bratislava

Architektonické a inžinierske služby, projektovanie

Jaroslav Pilarčík, Žilina

Architektúra, projekcia, stavebný inžiniering, návrhy interiérov

Baron, Snina

Projektovanie, odborné prehliadky a skúšky, opravy, montáž a servis elektrických, zdvíhacích zariadení a kotlov

Provia s.r.o., Trnava

Projektovanie ciest a miestnych komunikácií, parkovísk, projekty organizácie dopravy, rozpočty stavebných nákladov dopravných stavieb, autorský dozor pri realizácii stavieb
Stránka:   < Predošlá123456 7 89Ďalšia >

Copyright © BEST.SK