Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 151 - 200 z 439

Manag-Termo s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti technického vybavenia budov. Projekčná činnosť a realizácia profesií vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a plynu. Stavebný, technický, autorský dozor, výkon stavbyvedúceho

Streicher SK a.s., Žilina

Výroba a rekonštrukcia plynovodov a líniových stavieb. Realizácia bezvýkopových technológií. Projektovanie a výroba regulačných staníc plynu. Výroba skríň pre regulačné stanice plynu

Ing. Marián Zubák, Partizánske

Návrhy a výroba elektronických obvodov, programovanie jednočipových mikroprocesorov

Projekt Inžiniering, Pezinok

Projektovanie stavieb. Architektonické návrhy, prípravná dokumentácia, územné rozhodnutia, projekty stavieb pre stavebné povolenia a realizáciu stavieb, inžinierske služby

Geomap s.r.o., Bratislava

Geodetické práce - pozemkové úpravy, práce v katastri nehnuteľností, práce v inžinierskej geodézii

Drevstav, Zvolen

Projektovanie stavieb a technológií, statika stavieb a technické výpočty, konštrukcia drevostavieb, konštrukcia stavebnostolárskych výrobkov a nábytku, realizácia stavieb

Inpro s.r.o., Prievidza

Projektovanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb

Omoss s.r.o., Trstená

Realizácia pozemných a inžinierskych stavieb, stavebných úprav, inžinierska činnosť

Global Group a.s., Bratislava

Investičná činnosť - projektová, inžinierska, finančno-ekonomická príprava a realizácia investičných celkov. Strojárska a doplnková stavebná výroba. Realizácia golfových ihrísk a zariadení

Kmeť-Stavebný Ateliér s.r.o., Bratislava

Projektovanie stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť

Koodis s.r.o., Šaľa

Výkon inžinierskych činností súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb

Stavo-ing s.r.o., Bratislava

Ponuka inžinierskych, projektových a konzultačných služieb v oblasti výstavby dopravných, priemyselných a bytových stavieb

P-T s.r.o., Bratislava

Architektonická, projektová a inžinierska kancelária

Ak-Stat, Malacky

Projekty novostavieb, rekonštrukcií, statické posudky, navrhovanie betónových, oceľových a drevených konštrukcií

Orco s.r.o., Zákamenné

Stavebná činnosť - rekonštrukcia stavieb, dodávka a montáž sadrokartónových systémov, stropných podhľadov, tepelných izolácií, stavby na kľúč. Stolárska výroba. Architektonická činnosť. Dodávková autodoprava, preprava osôb. Výkopové a búracie prá

AGS Ateliér s.r.o., Prievidza

Architektúra a projektová činnosť, inžinierska činnosť, územné plánovanie a urbanizmus

Ceming s.r.o., Košice

Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva. Technický, odborný stavebný dozor. Realizácia liatych sadrových podláh

Agrokontakt, Podtureň

Projektové služby pri investíciách v živočíšnej výrobe, projektovanie vyhradených elektrických zariadení

Geoconsult s.r.o., Bratislava

Projektovanie diaľnic, mostov, tunelov, vodohospodárskych stavieb

Proing, Zvolen

Projektová činnosť v oblasti drevostavieb

Hydeko-KV, Bratislava

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, geochemické práce pre geologický prieskum

Elektro Haramia s.r.o., Lozorno

Výroba kompaktných kioskových trafostaníc a NN rozvádzačov. Projektovanie, výroba, montáž, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Ohýbanie a vysekávanie plechu na CNC strojoch

Archiza, Pezinok

Architektúra, projekčná činnosť, posudky, interiérový dizajn, grafický dizajn

Geoline s.r.o., Nitra

Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, digitálne spracovanie máp, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, digitálne spracovanie dát pre tvorbu GIS

Geo 3 Trenčín s.r.o., Trenčín

Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností

Konstrukt Plus s.r.o., Bratislava

Statika stavebných konštrukcií, vykonávacie projekty, architektúra

Koľajové a dopravné stavby s.r.o., Košice

Inžinierska, poradenská a konzultačná činnosť v odbore železničných stavieb, geodetické práce, ekonomicko-technické spravovanie koľají a vlečiek

Vavrica Architekti s.r.o., Bratislava

Architektonický ateliér a developerská spoločnosť. Dizajn budov, zhodnocovanie nehnuteľností a manažment projektov

Martin Roth, Poprad

Statika stavieb, statické posudky a výpočty. Projekt statiky v rozsahu pre stavebné povolenie a pre realizáciu

Mont-servis s.r.o., Bratislava

Projekcia a výstavba káblových rozvodov a optických trás, komplexné merania, inžinierska činnosť, stavebný dozor, montáž a údržba v oblasti elektro, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení

Linkon s.r.o., Bratislava

Stavebná a projekčná činnosť - vodovody, plynovody, kanalizácie, cestné komunikácie

PCstatik, Poprad

Projektovanie nosných konštrukcií, statika stavieb

Ing. Vladimír Pisarík, Žilina

Projektovanie ciest, miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov, účelových prístupových komunikácií. Projektant dopravného značenia, vyhotovenie projektov organizácie dopravy. Vypracovanie pasportu miestnych komunikácií

Ing. Arch. Ivo Flimmel, Bratislava

Architektonicko-inžinierska kancelária. Projektová dokumentácia, štúdia zadania stavby, realizačný projekt, projekt interiéru

Static Studio s.r.o., Prešov

Projektovanie stavieb v časti statika, prenájom fasádneho lešenia a pojazdného lešenia

Qwart s.r.o., Bratislava

Inžinierska a projekčná činnosť stavieb. Projekty od predprojektovej prípravy až po odovzdanie investorovi

Prodom spol. s r.o., Bratislava

Projekty a realizácie rodinných domov, realitná kancelária. Geodetické práce

Atrium-SK s.r.o., Banská Bystrica

Nízkoenergetické drevostavby, rodinné domy na kľúč. Konzultácie, projekty, výstavba

Calorim Sk s.r.o., Žilina

Projekčná činnosť, predaj a montáž meracej a regulačnej techniky, kúrenárske práce. Projekcia a dodávky solárnych systémov, tepelných čerpadiel

Sireco s.r.o., Bratislava

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo v oblasti IPKZ, monitoring, rekultivácie, inžinierska činnosť, projekty pozemkových úprav

NED stavebná firma s.r.o., Bratislava

Projekčná a stavebná činnosť so zameraním na nízkoenergetické domy, poradenstvo

Thermotech s.r.o., Bratislava

Projekčná činnosť - ÚK, zdroje tepla, ZT. Hydraulické vyváženie vykurovacích a chladiacich sústav a rozvodov TÚV na kľúč. Energetický audit. Predaj vyvažovacích armatúr a termostatických ventilov. Výroba, dodávka, montáž stropného chladenia

Soling s.r.o., Bratislava

Projektovanie stavieb, statické posudky a prieskumy, konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb

Ing. Ján Žilinec-ITRF, Nižná

Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, inžinierska činnosť a technické poradenstvo v odbore elektrotechniky a informatiky

KB projekt

Zhotovenie projektovej dokumentácie technických zariadení budov. Projekty vykurovania, zdravotechniky (vodovod, kanalizácia), plynofikácie, energetická certifikácia budov, konzultácie

DIC Bratislava s.r.o., Bratislava

Dopravné plánovanie, dopravné prieskumy, dopravno-inžinierska činnosť, projektovanie dopravných stavieb, spolupráca na projektoch EÚ, optimalizácia hromadnej dopravy osôb

RK-pro Ing.Rastislav Kohút, Nitrianske Rudno

Vypracovanie projektovej dokumentácie TZB, stavebno-montážne práce

Prodex s.r.o., Bratislava

Projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti dopravných stavieb a inžinierskych konštrukcií so zameraním na železničné stavby

Trisss, Nitra

Rekonštrukcie rodinných domov, projekcie a realizácie nadstavieb

Keramospol s.r.o., Trenčín

Projektová, inžinierska, poradenská a znalecká činnosť v odbore stavebníctvo

Stránka:   < Predošlá123 4 56789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK