Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Geodetické práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Geodetické práce

 
ODKAZY 101 - 135 z 135

Hydrogeotech, Piešťany

Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geofyzikálne merania

111 Abacones s.r.o., Bratislava

Geometrické plány, polohopisy, výškopisy, vytyčovanie pozemkov a stavieb, stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia

Geodézia O.M s.r.o., Stará Ľubovňa

Autorizované geodetické a kartografické práce. Geometrické plány, vytyčovanie parciel, polohopisné a výškopisné plány

Geodézia A-D, Stará Ľubovňa

Združenie geodetov - geometrické plány, vytýčenie pozemkov, zameranie pozemkov, polohopisné a výškopisné plány, zameranie inžinierskych sietí

Autorizovaný geodet Ing. Tomáš Baďura

Geodetické práce: geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb, geodet. zameranie v okresoch Trenčín, Bánovce n/B, Nové Mesto n/V, Ilava

Geoazet, Bratislava

Vyhotovovanie geometrických plánov, polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie skutočného vyhotovenia stavby, mapovanie, meranie posunov

Geos, Šaľa

Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady, zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí, merania žeriavových dráh

Geopris s.r.o., Banská Bystrica

Inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, tvorba registrov obnovenej evidencie pozemkov, merania žeriavových dráh, zameranie líniových stavieb

Geat s.r.o., Košice

Geodetické a kartografické služby - katastrálne práce, zameranie pozemkových úprav, mapovanie, geodézia inžinierskych sietí

GSR3 s.r.o., Liptovský Mikuláš

Geodetické a kartografické činnosti

GP-3 s.r.o., Prešov

Geodetické práce, kartografické práce, geometrické plány

Geokon, Dojč

Služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Zameranie skutočného stavu stavieb, inžinierska geodézia, tvorba máp a mapových podkladov, vektorizácia a digitalizácia

Ing. Tomáš Dobrovodský, Trnava

Geodetické práce - zameranie a spracovanie geometrických plánov, polohopisu, výškopisu, vytýčenie stavieb, profily, kubatúry a účelové mapy

Testar s.r.o., Žilina

Tvorba projektovej a výrobnej dokumentácie stavieb, geodetické merania a monitoring, inžiniering stavieb

MPGeo s.r.o., Bratislava

Komplexné poskytovanie geodetických a kartografických služieb v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie

Kataster plus, Komárno

Geodetická a realitná kancelária

Geodézia Trebišov s.r.o., Trebišov

Geodetické služby pre stavebné, projekčné organizácie, mestské úrady a občanov

Ing. Peter Havlík, Levice

Služby autorizovaného geodeta a kartografa

Map Geo s.r.o., Trenčín

Geodetické a kartografické práce, odhady nehnuteľností, geometrické plány, polohopisné a výškopisné merania, vytyčovanie vlastníckych hraníc a stavieb

Zememerač s.r.o., Veľký Grob

Služby autorizovaného geodeta a kartografa. Služby v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierska geodézia

Geodetické služby s.r.o., Žiar nad Hronom

Geodetické a kartografické služby. Registre obnovenej evidencie pozemkov

Geomera, Spišská Belá

Geodetická kancelária. Geometrické plány, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, inžinierska činnosť, poradenstvo

Geoglobe s.r.o., Piešťany

Geodetické a kartografické činnosti

Kamil Horáček, Sereď

Geometrické plány, vytyčovacie práce, účelové mapovanie, inžinierska geodézia

Geodézia Bardejov s.r.o., Bardejov

Spracovanie rozdeľovacích plánov pre vytýčenie hraníc pozemkov na poľnohospodárskych a lesných pôdach. Vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovacích prác, zameriavanie polohopisov a výškopisov, projekty pozemkových úprav

GeoDeo, Vranov nad Topľou

Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, zameranie, digitalizácia máp, vysporiadanie vlastníctva

Geomer, Žilina

Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, vytýčenie pozemkov, digitalizácia a vektorizácia pozemkových máp, pozemkové úpravy, realitná činnosť

K-Geo, Bratislava

Geodetické a kartografické práce

Progeos, Levice

Geodetická kancelária, inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav

Slovgeo s.r.o., Žilina

Geodézia, projekcia, staviteľstvo

Geometra s.r.o., Trenčín

Vyhotovovanie geometrických plánov, polohopisov a výškopisov, projektov pozemkových úprav, spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov, inžinierska geodézia

Geodetika, Senica

Geodetické a kartografické práce. Kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy

Ing. Peter Griger, Poprad

Geodet a kartograf - vyhotovenie geometrických plánov, polohopisov, výškopisov, porealizačných zameraní, vytýčenie hraníc pozemkov

Ing. Juraj Horváth, Pezinok

Autorizovaný geodet a kartograf - vytýčenie stavby a vyhotovenie geometrických plánov

Geometer, Vlkanová

Geodetické a kartografické práce
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK