Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Geodetické práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Geodetické práce

 
ODKAZY 51 - 100 z 135

Geostar, Košice

Geodetické práce kvalitne a rýchlo

Geoslužba s.r.o., Prievidza

Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, geodetické činností na pozemkové úpravy, projekty pozemkových úprav, tvorba registrov obnovenej evidencie pozemkov, tvorba účelových máp pre projektovanie a iné účely

Geospol Košice s.r.o., Košice

Geodetické a kartografické práce, fotogrametria, 3D scanovanie a 3D modelovanie, inžinierska geodézia, geometrické plány a vytýčenie hraníc, vektorizácia a digitalizácia máp, účelové mapovanie, meranie posunov a deformácií

Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov

Geodézia a kartografia, zber, spracovanie, napĺňanie a konverzia údajov pre územne orientované informačné systémy, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, digitálne mapovanie a fotogrametria

Ing. Ján Novák, Dubnica nad Váhom

Inžinierska geodézia, geometrické plány, kataster nehnuteľností

Geoddat s.r.o., Bratislava

Geodetická a kartografická činnosť v oblasti mapovania, inžinierskych stavieb a katastra nehnuteľností

Ing. Vincent Dulina Czipo, Košice

Geodetické a kartografické práce, majetkovo-právne vysporiadanie, ponuka software

Georeal, Bratislava

Geodetická a realitná kancelária - kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, geodetické a kartografické práce

Geodetická kancelária Urban-Lauko s.r.o., Levice

Geodetické a kartografické práce a služby, projekty pozemkových úprav

Geodone s.r.o., Vrbové

Geodetické a kartografické práce s pôsobnosťou pre celé územie SR. Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, účelové mapy veľkých mierok, vytýčenie stavebných objektov, bodové polia

Fabián s.r.o., Banská Bystrica

Geodetická kancelária - geodetické a kartografické práce, polohopisné a výškopisné zamerania skutočného stavu, vytyčovacie práce

Geodetis s.r.o., Sereď

Komplexné geodetické práce - predprojektové zamerania, vytyčovanie a porealizačné zameranie stavieb, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov

Ján Rusinko, Čabiny

Činnosť v oblasti katastra nehnuteľností, majetkoprávnym usporiadaním nehnuteľností, inžinierskou geodéziou pri investičnej výstavbe, projektovaním pozemkových úprav a usporiadaním pozemkového vlastníctva, mapovaním a zakladaním bodových polí

Geodeti G5 s.r.o., Lučenec

Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, polohopisné a výškopisné merania, vytyčovanie vlastníckych hraníc a stavieb, GPS merania

Sophia Invest s.r.o., Nitra

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Vypracovanie znaleckých posudkov, zameranie pozemkov a spracovanie geometrického plánu, poradenstvo pri financovaní a poistení nehnuteľností

Atopo s.r.o., Banská Bystrica

Geodetické a kartografické práce, automatizované spracovanie dát, poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky a geografických informačných systémov, činnosť účtovných poradcov, organizovanie školení a seminárov

Progres GEO s.r.o., Prešov

Predaj a servis geodetických prístrojov, geodetické práce

Geo-Team Slovakia s.r.o., Bratislava

Geodetická spoločnosť - geometrické plány, vytýčenie pozemkov, mapovanie, inžinierska geodézia, digitalizácia máp a plánov

Geomerkart s.r.o., Veľký Krtíš

Geodetické a kartografické práce, kartografické vydavateľstvo

Kageod, Zvolen

Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností, výstavby a stavebnej činnosti

Geodetické práce, Bratislava

Inžinierska geodézia, mapovanie a zakladanie bodových polí, geometrické plány, činnosť v oblasti katastra nehnuteľností

GKK-geodetická služba, s.r.o., Bratislava

Geodetické práce v Bratislave a okolí

Peter Simeonov, Trnava

Geodetické a kartografické práce

Ing. Mário Horváth, Trnava

Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zamerania

Neo Domus s.r.o., Trenčín

Projektový ateliér. Projektová a poradenská činnosť v investičnej výstavbe, architektonické služby, geodetické zameranie, geologický prieskum

Geodet-Real s.r.o., Žilina

Geodetická a kartografická činnosť, majetkovo-právne poradenstvo, vysporiadanie majetkových vzťahov, oceňovanie nehnuteľností, realitná činnosť v investičnej a bytovej výstavbe

Maseva s.r.o., Košice

Geodetické a kartografické práce, bansko-meračské práce

Geos Košice s.r.o., Košice

Geodetické práce a služby: geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, identifikácia parciel, predrealizačné zameranie, porealizačné zameranie, vytýčenie stavebných objektov, účelové mapy veľkých mierok, zameranie a výpočet kubatúr

GeoReal Prešov s.r.o., Prešov

Realizácia geodetických prác, inžinierska geodézia

Data Image s.r.o., Bratislava

Distribúcia a spracovanie družicových údajov, geografické informačné systémy, geologické práce, veľkoformátová tlač máp, posterov

Geodet, Malacky

Geometrické plány všetkých druhov, vytýčenie a zameranie stavebných objektov, hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné plány, poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností, GPS, kompletný geodetický servis

Gefos Slovakia s.r.o., Bratislava

Činnosť v odbore geodézie a fotogrametrie

Perigeum Group s.r.o., Bratislava

Poskytujeme služby v oblasti inžinierskej geodézie a v oblasti katastra nehnuteľností

Geonik s.r.o., Nitra

Geodetické práce, inžinierska geodézia, geodetické programy, realitná činnosť

Geoslužba, Bratislava

Geodetické a kartografické služby - geometrické plány, vytýčenie stavebných objektov, hraníc pozemkov, mapové podklady pre projektovú dokumentáciu, vytyčovacie siete, projekty pozemkových úprav

MR Geo, Čataj

Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, vytýčenie pozemkov, budov, polohopisné a výškopisné merania terénu, poradenstvo

Geoglobal s.r.o., Trebišov

Geodetické, kartografické a majetkoprávne služby

Geomark s.r.o., Prievidza

Geodetické a kartografické práce, vyhotovovanie projektov pozemkových úprav, zakladanie bodových polí metódou GPS. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

Geotop Košice s.r.o.

Inžinierska geodézia, práce v katastri nehnuteľností - geodézia, geometrické plány, vytýčenie pozemkov, ROEP, vytyčovanie stavieb, určovanie PBPP metódou GPS

Alfygeo Plus s.r.o., Komárno

Geodetická kancelária. Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, mapovania pozemkov, práce v bodových poliach. Geodetické prístroje a pomôcky - autorizovaný predaj

Geometra, Košice

Inžinierska geodézia, majetkovoprávna činnosť

Aquing s.r.o., Košice

Projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce

Geodézia Záhorie, Skalica

Projekty pozemkových úprav, účelové mapovanie, práce v katastri nehnuteľností, geometrické plány, vytyčovacie práce, vecné bremená, zmluvy, polohopisné a výškopisné plány

Ing. Pavol Riško, Považská Bystrica

Geodetická kancelária - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia, účelové mapové diela, vyhotovenie mapových podkladov pre projekty stavieb, výškopisné a polohopisné zameriavanie

Ivter s.r.o., Komárno

Vyhotovenie geometrických plánov, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia, GIS

RealiCom s.r.o., Bratislava

Realitná činnosť. Stavebná činnosť - stavby a rekonštrukcie. Geodetické práce

Geokart, Bratislava

Geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, geodetická dokumentácia ku kolaudácii stavieb, vnútorné zameranie objektov

Geo Technic Consulting s.r.o., Bratislava

Geologický prieskum, vrtné práce, hydrogeologické a geotechnické práce

Tomáš Belianský, Veľký Klíž

Geodetická kancelária - geometrické plány, polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie stavieb, výpočet kubatúry, poradenská činnosť v oblasti geodézie a katastra

Benedikovič Jaroslav, Bratislava

Vyhotovenie geometrických plánov, polohopisné-výškopisné plány, vytyčovanie, identifikácie parciel a iné geodetické práce, zmluvy - kataster nehnuteľností

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK