Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekologické poradenstvo

 
ODKAZY 101 - 111 z 111

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Košice

Komplexné služby v oblasti ochrany ovzdušia - akreditované meranie emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekcie automatizovaných monitorovacích systémov. Konzultačné a poradenské služby v oblasti merania emisií a ochrany ovzdušia

Owipex s.r.o., Rimavská Sobota

Predaj, prenájom a servis bagrov a kontajnerov. Výkopové a búracie práce, autodoprava a dovoz stavebného materiálu. Poradenstvo v odpadovom hospodárstve

Ewox s.r.o., Piešťany

Vypracovanie zámerov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tvorba www aplikácií a prezentácií, SEO, webmapové služby, terénne merania pre potreby GIS

Ekolumi s.r.o., Banská Bystrica

Environmentálne poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva právnickým a súkromným osobám, pri výkone činností produkujúcich odpad, nebezpečný odpad a v legislatíve

Controleco s.r.o., Levice

Poradenstvo v životnom prostredí. Vody, ovzdušie, odpady, chemické látky. Ekonomizácia a ekologizácia procesov. Vypracovanie prevádzkových poriadkov, plánov, hlásení, žiadostí, opatrení, programov

Ing. Miroslav Mojžiš, Trenčín

Požiarna ochrana, bezpečnosť práce, odpadové hospodárstvo, výkon odborného pracovníka "tlakových nádob stabilných", výchova a vzdelávanie v uvedených odvetviach

Ccipos, Nové Zámky

Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie, EIA, SEA posudky, hodnotenie stavu životného prostredia, environmentálne audity, rozptylové štúdie, štúdie vykonateľnosti, monitoring, odborné poradenstvo pri výrobe bionafty, protipovodňová ochrana

EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice

Diagnostické a poradenské služby v environmentálnej oblasti. Monitorovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia

PMP Energy s.r.o., Nitra

Poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, štúdie realizovateľnosti, ekonomické analýzy - solárna energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa, bioplyn

Remont Ruskov s.r.o., Košice

Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, ohrev teplej vody a podpora vykurovania pomocou akumulácie slnečnej energie

Briklis-Slovakia s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Hydraulické lisy pre briketovanie spáliteľných alebo kovových odpadov. Predaj briketovacích lisov, poradenstvo v oblasti spracovania odpadu
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK