Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Ekologické poradenstvo

 
ODKAZY 51 - 100 z 111

Ekotranz s.r.o., Nová Baňa

Služby v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na nebezpečné odpady. Konzultácie a technické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, odbery vzoriek odpadov a následné analýzy. Zber, odvoz a likvidácia odpadov

Aquatest a.s. Slovakia, Košice

Návrhy a výroba recyklačných liniek, konzultácie a inžinierske služby. Akreditované environmentálne laboratórium. Sanácie a supervízie

Seting Bratislava s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti energetiky a ekológie, inžinierska činnosť v strojárstve a energetike, energetické audity a certifikácia

Q-Zet s.r.o., Prievidza

Upratovacie práce vo firmách a domácnostiach, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana. Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Špedícia, medzinárodná doprava a zasielateľstvo do 3,5t, expresné dodanie zásielok, preprava ADR

Konzeko s.r.o., Markušovce

Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a poskytovanie riešení pre odpadové hospodárstvo a odber odpadov, environmentálny inžiniering a legislatívny environmentálny servis

Geofos s.r.o., Žilina

Inžinierska geológia, geotechnika, hydrogeológia, hydrogeochémia, monitoring. Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia

DSSI, a. s., Bratislava

Súkromná výskumno–vývojová spoločnosť. Štúdie a analýzy obranných a bezpečnostných systémov, kurzy a školenia v oblastiach krízového manažmentu a environmentalistiky. Konzultácie v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií

AquaArt, Martin

Poradenstvo v chove rýb a stavaní rybochovných zariadení, v odbore hydrobiológie povrchových vôd. Chov okrasných rýb, pestovanie vodných a bahenných rastlín, akvaristika, bonsaj, obchodná činnosť

BioCompacT s.r.o., Bratislava

Dodávky biologických čistiarní odpadových vôd, čistenie odpadových vôd. Konzultačné služby v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

EBA s.r.o., Bernolákovo

Produkcia biologických hnojív a priemyselných kompostov, substrátov, revitalizácia pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu, likvidácia nebezpečných odpadov, sanácie zdevastovaných území, riešenia problematiky ochrany a tvorby životného prostredia

S.E.G. s.r.o., Bratislava

Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia. Poradenstvo pri spracovávaní projektov čerpania fondov EÚ, vypracovanie projektov

Eko-Term Servis s.r.o., Košice

Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, kalibrácie emisných monitorovacích systémov, tepelno-technické merania, inšpekcia automatických monitorovacích systémov, poradenská činnosť

Hydeko-KV, Bratislava

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, geochemické práce pre geologický prieskum

Clean Air Service s.r.o., Bratislava

Riešenia kvality ovzdušia v interiéroch. Poradenstvo, čistenie vzduchotechnických systémov, dodávka rôznych typov filtrov

Sireco s.r.o., Bratislava

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo v oblasti IPKZ, monitoring, rekultivácie, inžinierska činnosť, projekty pozemkových úprav

Ekospol a.s., Žilina

Projekty a dodávky čistiarní odpadových vôd - domové, mestské, priemyselné

Hooch a.s., Košice

Služby a technológie pre životné prostredie, zimná a letná údržba komunikácií, odpadové hospodárstvo

Labeko s.r.o., Piešťany

Analytické laboratória - analýzy vôd, odpadov, zemín, pracovného ovzdušia, obalov, hračiek a odborné posudky odpadov. Poradenstvo v oblasti životného prostredia. Skúšanie určených výrobkov

Limit Recycling Slovakia a.s., Bratislava

Služby v oblasti odpadového hospodárstva - zabezpečenie zberu, recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov, plnenie záväzných limitov recyklácie, poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

oteple.sk - Všetko o teple a energii

Aktuálne informácie z oblasti výroby a distribúcie tepla, merania, cenotvorby, rozpočítania nákladov na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Zoznam firiem poskytujúcich energetické služby

EnA Consult Topoľčany s.r.o., Peseľany

Služby v oblasti environmentálnej akustiky - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, hlukové mapy, hlukové štúdie pre EIA. Meranie prašnosti a zváracích aerosolov na pracoviskách

Aquavita plus s.r.o., Žarnovica

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zneškodňovanie odpadov. Poradenské služby v oblasti životného prostredia. Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava

Ing. Renáta Chomová, Liptovský Mikuláš

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí, posudky o riziku z expozície hluku, prevádzkové poriadky s expozíciou hluku

Aquaflot spol.s r.o. Nitra

Výroba zariadení na čistenie a úpravu priemyselných a splaškových odpadových vôd. Výroba celoplastových nádrží, bazénov, čerpacích staníc. Návrhy technológií, poradenstvo v oblasti čistenia a úpravy

Envirosan s.r.o., Slovenská Ľupča

Environmentálne poradenstvo, environmentálny manažment, sanačné práce, outsourcing, odpadové a vodné hospodárstvo, geologický prieskum znečistenia

Epik s.r.o., Bratislava

Environmentálne poradenstvo, investičné environmentálne plánovanie a environmentálny manažment, projekty v oblasti životného prostredia, štúdie

AT Consult s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby - tréningové semináre, prevádzkové poriadky, odpadové hospodárstvo, potravinárstvo

QSHS-Ing. Miroslav Osuský, Bratislava

Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti kvality, životného prostredia a informačných technológií. Predaj HW a SW. Kancelárske služby

Vyfako s.r.o., Nitrianska Blatnica

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov, inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia

Energy Systems Group s.r.o., Banská Bystrica

Poradenstvo v oblasti energetiky. Energetické audity, monitoring a targeting, odborné posudky, obchod s biomasou - drevné piliny, drevná štiepka

Ekohydrogeo s.r.o., Bratislava

Konzultačná, inžinierska a realizačná spoločnosť - služby v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, ochrany životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva

BTS Slovakia, s.r.o., Trnava

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia

RNDr. Jana Hauerová, Banská Bystrica

Poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ovzdušia

POH Servis, Bratislava

Poradenstvo a odborný dozor v odpadovom hospodárstve, evidencia odpadov pôvodcu a ročné hlásenie o nakladaní s odpadmi, inžiniering v oblasti POH

Szemere H. s.r.o., Viničné

Služby v oblasti životného prostredia - environmentálny audit, prieskum kontaminovanej lokality, posudzovanie rizík. Geologické práce zdrojov podzemných vôd, geotermálnej energie. Environmentálna geofyzika

Piaps, Žilina

Poľnohospodárske, inžinierske a poradenské služby - systémy hospodárenia, operatívne poradenstvo vo výžive rastlín, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Rimi, Rimavská Sobota

Vypracovanie dokumentácie firiem - odpadové, vodné hospodárstvo, ovzdušie, Prevádzkový poriadok, havarijný plán, schvaľovacie konania, EAN, etikety, karty bezpečnostných údajov, výrobca, dovozca

Elee s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekológie, nakladanie s odpadmi, výroba organických hnojív a kompostov, poradenstvo

Environmentálne služby Trnava, s.r.o., Trnava

Environmentálne poradenstvo a auditorská činnosť životného prostredia, auditorstvo v oblasti životného prostredia, bezpečnostné inžinierstvo, zavádzanie enviromentálneho systému podľa ISO 14001

Enpo, Skalica

Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, výroba hydraulických lisov

Proen s.r.o., Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia, úspor energie, riadenia systémov a financovania, projekty pre priemysel a komunálnu sféru

Geotip s.r.o., Bratislava

Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologické posudky, ekologický audit

Quensa consulting, Dolná Lehota

Služby systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systémov riadenia bezpečnosti práce

Regioplán-krajinnoekologický servis, Nitra

Spracovanie aplikačných štúdií krajinnoekologického a environmentálneho zamerania, ekologických štúdií a dokumentácií územných systémov ekologickej stability

A-Z Stav, s.r.o., Bratislava

Recyklácia a zneškodňovanie stavebného odpadu, odber a spracovávanie stavebných odpadov, poradenstvo a konzultácie

EKOadr, Bratislava

Ponuka služieb v životnom prostredí, preprava nebezpečných vecí ADR, komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, audity, geologické práce, systémy riadenia kvality

Deponia System s.r.o., Bratislava

Projektová, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia. Rekultivácie a sanácie skládok odpadov

Penetra, Prešov

Vykonávanie inžinierskogeologického, hydrogeologického a geologického prieskumu. Vŕtanie a regenerácia studní, čerpacie skúšky, prieskum životného prostredia, posudky pre zakladanie stavieb a osadenie

Ingos Prešov s.r.o., Prešov

Riešenie využitia obnoviteľných zdrojov energie. Príprava projektov na využitie biomasy, vodnej, veternej, slnečnej a geotermálnej energie

Alva Group s.r.o., Bratislava

Dovoz a distribúcia ekotechnológií na výrobu bionafty, etanolu, biomasy, peliet, veterné elektrárne

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK