Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekologické a komunálne služby

Obsah > Firmy > Služby >

Ekologické a komunálne služby

 
ODKAZY 51 - 61 z 61

EnviTrans s.r.o., Dubnica nad Váhom

Služby v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov, preprava nebezpečných odpadov, analýza odpadov, výkup druhotných surovín a plastov, priemyselné čistenie nádrží a priestorov

Lineko Slovensko s.r.o., Banská Bystrica

Izolácie proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu, izolácie proti ropným a chemickým látkam, rekultivácie skládok, hydroizolácie tunelov, bentonitové rohože, drenáže, výstuže

BHF Environmental s.r.o., Bratislava

Aplikácia geofyzikálnych metód a geografické informačné systémy. Zisťovanie tesnosti plastových izolácií, štandardný geofyzikálny prieskum, tvorba vektorových a rastrových údajov, tvorba tematických máp

Penetra, Prešov

Vykonávanie inžinierskogeologického, hydrogeologického a geologického prieskumu. Vŕtanie a regenerácia studní, čerpacie skúšky, prieskum životného prostredia, posudky pre zakladanie stavieb a osadenie

Ropa, Ekológia s.r.o., Košice

Ekologické služby v oblasti ochrany životného prostredia a nakladania s nebezpečnými odpadmi

Hydrant s.r.o., Bratislava

Služby v ekologických odboroch, ochrane vybraných zložiek životného prostredia, v hydrogeológii a inžinierskej geológii

Ewox s.r.o., Piešťany

Vypracovanie zámerov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tvorba www aplikácií a prezentácií, SEO, webmapové služby, terénne merania pre potreby GIS

Ekolumi s.r.o., Banská Bystrica

Environmentálne poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva právnickým a súkromným osobám, pri výkone činností produkujúcich odpad, nebezpečný odpad a v legislatíve

Controleco s.r.o., Levice

Poradenstvo v životnom prostredí. Vody, ovzdušie, odpady, chemické látky. Ekonomizácia a ekologizácia procesov. Vypracovanie prevádzkových poriadkov, plánov, hlásení, žiadostí, opatrení, programov

Ropeko s.r.o., Košice

Služby v oblasti prevádzkovania nádrží na uskladnenie ropných látok - dodávky technológií pre čerpacie stanice, výstavba čerpacích staníc, čistenie a opravy skladovacích nádrží od PHM, olejov, revízne práce

Blue Energy s.r.o., Čadca

Komplexné realizácie bioplynových staníc
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK