Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Advokátske kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Právnické a advokátske služby >

Advokátske kancelárie

 
ODKAZY 51 - 100 z 172

JUDr. Dušan Divko, advokát, s.r.o., Považská Bystrica

Komplexné právne služby a poradenstvo v oblastiach: obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, daňové právo, trestné právo pre SR a ČR

Vrba & Partners s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, daňového a konkurzného práva

Mgr. Andrea Cúgová, Bratislava

Právne služby a poradenstvo v rôznych oblastiach práva

Koval&spol. s.r.o., Banská Bystrica

Právny servis v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, daňového, colného správneho a trestného práva

JUDr. Imrich Tardík, Bratislava

Obchodné právo, občianske právo, konkurzné právo, daňové právo, právo ochranných známok, pracovné právo, živnostenské právo

Advokátska kancelária Torma, Košice

Advokátska kancelária - právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného a trestného práva, komplexné právne poradenstvo v slovenskom a nemeckom jazyku

Advokátska kancelária Martin Hurtaj, Nitra

Právne služby vo všetkých oblastiach práva: rodinné právo, občianske právo, pozemkové právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo, trestné právo. Ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi, právne poradenstvo

Schweighofer&Partners, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, bankové, finančné, pracovné, pozemkové, občianske, správne, trestné a Európske právo, právo cenných papierov, kapitálové trhy, privatizácia, poisťovníctvo, právo duševného vlastníctva, právo hospodárskej súťaže

JUDr. Gabriel Almáši, Bratislava

Právne služby a poradenstvo v oblasti trestného, občianskeho, rodinného práva, obchodného, pozemkového práva, práva poľovníckeho a rybárskeho. Riešenie a vymáhanie pohľadávok

JUDr. Jana Mazáková a JUDr. Marek Hrouda, Košice

Právne služby zamerané na obchodné, pracovné a rodinné právo, právo obchodných spoločností, právo duševného vlastníctva, elektronický obchod

Baducci Legal s.r.o., Bratislava

Komplexná právna poradenská činnosť vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného a rodinného práva

HMG&Partners s.r.o., Bratislava

Právo obchodných spoločností, záväzkové právo a zmluvné právo, privatizácie, akvizície, due diligence procesy, protimonopolné právo a právo proti nekalej súťaži, právo duševného a priemyselného vlastníctva, bankové a poisťovacie právo

JUDr. Dušan Kubovčák, Bratislava

Občianske, zmluvné a daňové právo, právo obchodných spoločností, súdne vymáhanie pohľadávok, zmenkové a šekové právo, ochrana osobnosti, pracovné, stavebné a trestné právo, právne zastupovanie v súdnych sporoch

Mgr. Miroslava Schniederová, Žiar nad Hronom

Právne služby a poradenstvo, zastupovanie pred súdmi, vypracovávanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv, obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie v exekučnom konaní, zakladanie obchodných spoločností, pracovnoprávne poradenstvo

JUDr. Miloš Chrenko, Trnava

Právne služby v hlavných oblastiach slovenského právneho poriadku so špecializáciou na oblasť občianskeho a obchodného práva

Prolegal s.r.o., Bratislava

Právne služby so zameraním na právne poradenstvo v oblasti zahraničných investícií, právo obchodných spoločností, záväzkové právo, právne vymáhanie pohľadávok, mediálne a reklamné právo, bankové a finančné právo, akvizície nehnuteľností

JUDr. Juraj Kula, Košice

Právna poradňa, spisovanie zmlúv, zastupovanie pred súdmi, zakladanie spoločností, podanie žaloby

Kredona International s.r.o., Bratislava

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností. Cestovná kancelária - pobyty, dovolenky na Slovensku a v zahraničí. Advokátska kancelária - právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva, ústavného práva

CLC advokátska kancelária s.r.o., Bratislava

Právne poradenské služby so zameraním na oblasť práva obchodných spoločností, práva cenných papierov, fúzií a akvizícií, súťažného a konkurzného práva, bankového a finančného práva, zmenkového a šekového práva

SKLegal s.r.o., Bratislava

Individuálne a komplexné právne služby pri obchodných aktivitách domácich a zahraničných klientov

B.K.F. advokátska kancelária v.o.s., Bratislava

Služby fyzickým osobám a právnickým osobám - zmluvné právo, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, cenných papierov, privatizácia, reštitúcie, právne expertízy a analýzy

JUDr.Vladimír Nádaský, Bratislava

Advokátska kancelária, advokát - právne služby, obchodné právo, zakladanie obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

Haládik & Partners s.r.o., Bratislava

Služby advokátskej kancelárie so zameraním na bankovníctvo a financie, poisťovníctvo, cenné papiere, nehnuteľnosti, riešenie sporov, konkurzy

JUDr. Mária Kozáková, Košice

Obchodné a pracovné právo, verejné obstarávanie, občianske a rodinné právo, správne právo, trestné a priestupkové právo

Ďuran&Partners, Nitra

Advokátska kancelária, právna pomoc, zastupovanie v konaní pred súdmi a inými orgánmi, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, spisovanie zmlúv, listín, právnych podaní, poskytovanie právnych rád

JUDr. Alena Glajchová, Topoľčany

Právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva. Súdne vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária Mgr. Miroslav Michalička, Trnava

Právne poradenstvo, právna pomoc, zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní

JUDr. Pavol Biksadský, Malacky

Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, trestného a rodinného práva

JUDr. Karina Uhrínová, Banská Bystrica

Advokátska kancelária - občianske, rodinné, obchodné, správne, pracovné a trestné právo, mediácia

Schubert&partners s.r.o., Bratislava

Právne služby - obchodné právo, právo obchodných spoločností, konkurzné a daňové právo, právo duševného vlastníctva, autorské a zmluvné právo

JUDr. Marek Czompoly, Bratislava

Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva

Záthurecký & partners, Banská Bystrica

Advokátska, patentová a známková kancelária

Ulianko&partners s.r.o., Zvolen

Právne služby - občianske, obchodné, trestné, pracovné a rodinné právo

Hájos&Partners s.r.o., Dunajská Streda

Služby advokátskej kancelárie. Všeobecné právne poradenstvo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske právo, konkurzné právo

Fiducia s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra. Realitná kancelária. Advokátska kancelária

Majeriková, Koštial, Turčan & Partners s.r.o., Bratislava

Právne poradenstvo medzinárodne etablovaným spoločnostiam, malým a stredným podnikom

JUDr. Martina Gombosová, Košice

Špecializácia na oblasť obchodného, občianskeho, daňového a pracovného práva so zameraním na poskytovanie právnych služieb pre obchodné spoločnosti

Škultéty&Plavec, Bratislava

Advokátska kancelária - zmluvy, právne posúdenia, žaloby, zastupovanie v konaniach. Občianske, obchodné právo, nehnuteľnosti, správne, počítačové a pracovné právo

Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri s.r.o., Žilina

Poskytovanie právnych služieb. Obchodné, dopravné, energetické právo, právo duševného vlastníctva, fúzie a akvizície, konkurzy a reštrukturalizácie, medzinárodné právo, súdne arbitrážne konanie

Brichta & partners, Bratislava

Ponuka občianskoprávneho, obchodnoprávneho a pracovnoprávneho poradenstva, súdne vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní

Advokátska kancelária Mgr. Ladislav Ščury, Čadca

Obchodné, rodinné, občianske a trestné právo

Akssim a.s., Košice

Advokátska kancelária. Obchodné a súkromné medzinárodné právo, bankové, finančné právo, konkurz a vyrovnanie, autorské právo, pracovné právo

Mgr. Daniela Oravczová, Komárno

Právne služby - obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, trestné právo

JUDr. Magdaléna Kollárová a JUDr. Peter Slezák, Bratislava

Obchodné, občianske, trestné, pracovné a správne právo, zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi a zmierovacie konania, mediácie

H&H Partners, Košice

Právne služby špecializované na obchodné a medicínske právo. Právo nehnuteľností, ochrana osobnosti a rodinné právo. Zastupovanie vo všetkých druhoch sporov

JUDr. Milan Mandzák, Bratislava

Advokátska kancelária - občianske, obchodné, bankrotové, konkurzné, trestné a pracovné právo

JUDr. Jaroslav Homza, Košice

Poskytovanie právnych služieb: obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, trestné právo, poradenstvo cez internet

JUDr. Sokol & JUDr. Šablica, Bratislava

Právne služby, poradenstvo v obchodnoprávnych prípadoch a v občianskych vzťahoch

JUDr. František Kočka, Košice

Advokátska kancelária - obchodné, súťažné, občianske, daňové, bankové, pracovné, komunálne, majetkové a európske právo, development, právo k nehnuteľnostiam, právo cenných papierov, právny audit

Krakovský&Partners s.r.o., Bratislava

Právne služby pre fyzické a právnické osoby - akvizície nehnuteľností, bankové a finančné právo, konkurzné právo, právne vymáhanie pohľadávok, právo duševného vlastníctva, právo obchodných spoločností, trestné právo, zmluvné právo

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK