Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Projektové práce v energetike

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie > Inžinierske a projektové kancelárie >

Projektové práce v energetike

 
ODKAZY 51 - 90 z 90

oteple.sk - Všetko o teple a energii

Aktuálne informácie z oblasti výroby a distribúcie tepla, merania, cenotvorby, rozpočítania nákladov na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Zoznam firiem poskytujúcich energetické služby

Mont Elektro a.s., Banská Bystrica

Výroba a inštalácia elektrických zariadení, stavebné práce, projektovanie stavieb

AD Consult a.s., Bratislava

Príprava, koordinácia a manažment environmentálnych a infraštrukturálnych projektov

Energia, Bratislava

Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti energetiky

Ing. Jozef Šimko, Prievidza

Montáž elektrických rozvodov a zariadení, bleskozvodov na kľúč - projekt, realizácia, odborné prehliadky a skúšky, oprava elektrických rozvodov a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Enviroline s.r.o., Košice

Inžinierska a projektová činnosť v investičnej výstavbe so zameraním na vodohospodárske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

SEP a.s., Žilina

Organizovanie nákupu, predaja a distribúcie energie pre objednávateľa, projekty na znižovanie energetických nákladov, zabezpečenie energetických projektov na kľúč

Adato s.r.o., Levice

Inžinierska a dodávateľská organizácia so zameraním na energetické a ekologické technológie pri výstavbe a modernizáciách energetických zariadení a spaľovní odpadov

Termo Energia, Sliač

Energetický audítor a autorizovaný inžinier vo výstavbe, projektovanie vybraných energetických stavieb a technických zariadení budov

Privel s.r.o., Košice

Projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Novak, Pezinok

Predaj a inštalácia vykurovacích systémov do rodinných domov a prevádzkových budov. Kotolne, čerpadlá, solárne systémy, konvektory. Projekčná a realizačná činnosť

NTC-Projekt s.r.o., Stupava

Projekcia a poradenstvo v oblasti návrhu a realizácie slaboprúdových technologických celkov a systémov

Proximae, Vrbové

Energetické certifikáty a audit budov, projekčná činnosť

LATherm s.r.o., Veľký Lapáš

Projekcia stavieb, rekonštrukcie energetických zdrojov, tepelných rozvodov sústav centralizovaného zásobovania teplom a odovzdávacích staníc tepla

Fels s.r.o., Bratislava

Projekty a revízie elektro, inžiniering a obchodná činnosť. Silnoprúd, slaboprúd, bleskozvody a uzemnenie, inteligentné elektroinštalácie, software netViz

Temol s.r.o., Moldava nad Bodvou

Dodávka, montáž a servis kogeneračných jednotiek. Projekčné a poradenské služby v oblasti energetiky

El Pro Kan s.r.o., Vranov nad Topľou

Projektovanie elektrických zariadení, elektroinštalácií, silnoprúdových rozvodov, verejného osvetlenia, mestských rozhlasov

Supratherm, Družstevná pri Hornáde

Plynoinštalácia rodinných a priemyselných budov, montáž ústredného kúrenia, dodávka riadiacich a ovládacích prvkov ústredného kúrenia, dodávka materiálu, výroba a montáž akumulačných nádrží, zhotovenie projektovej dokumentácie a výsledných revízií

Grucon Inc., Bratislava

Činnosť vykonávaná v rámci komplexnej racionalizácie energetického hospodárstva

Power System Management s.r.o., Košice

Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky

Peter Valent, Pezinok

Projektant - elektrotechnik špecialista pre projektovanie elektrických systémov

Domec s.r.o., Banská Bystrica

Energetická certifikácia budov, termosnímky objektov, testy vzduchotesnosti budov, energetické posudky a audity, energetické poradenstvo

Dekprojekt s.r.o., Banská Bystrica

Energetické certifikáty, energetické audity, štúdie a posudky

3.KM s.r.o., Bratislava

Elektrické inštalácie, odborné prehliadky, revízie elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení podliehajúce banským predpisom, projektovanie a inžinierska činnosť

Econs s.r.o., Košice

Projektová, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti tepelnej a priemyselnej energetiky

TZB projekt, Modranka

Návrh zdravotechnických inštalácií, ústredného kúrenia a elektroinštalácií NN

Enseco a.s., Trnava

Projektovanie jadrových zariadení, výstavba jadrových zariadení, uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržby, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Region TZB s.r.o., Holíč

Projektovanie, realizácia a dodávky v oblasti zásobovania teplom a technického zariadenia budov - vykurovacie systémy, plynofikácie objektov, zdravotechnika

SzabSoft s.r.o., Padáň

Meranie, regulácia a kompenzácia elektrickej energie, regulátory, rádiové modemy pre dátové prenosy, multifunkčné registračné prístroje, dodávky komponentov pre kompenzačné rozvádzače, výroba, dodávka, montáž rozvádzačov, projekcia a poradenská činnosť

Ingos Prešov s.r.o., Prešov

Riešenie využitia obnoviteľných zdrojov energie. Príprava projektov na využitie biomasy, vodnej, veternej, slnečnej a geotermálnej energie

Gemerterm-projekcia s.r.o., Rimavská Sobota

Projektová činnosť pre vykurovacie, tepelné a plynové zariadenia, zdravotechniku, verejné kanalizácie, vodovody. Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť

AT&E s.r.o., Poprad

Realizácia projektov v oblasti elektroenergetiky. Komplexný inžiniering, projekcia, dodávky a montáž VN zariadení, transformátorov a elektrických ochrán

Energoinvest a.s., Bratislava

Projekcia optimalizácie energetickej náročnosti, inžiniering stavebných a technologických projektov, realizácia projektov, outsourcingové služby

Delphinus s.r.o., Šaľa

Riadenie výroby a spotreby tepla. Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre výmenníkové stanice a kotolne

IDS Slovmont Levice a.s., Levice

Inžinierska a projektová činnosť, komplexná montáž, opravy, rekonštrukcie a dodávky energetických zariadení

Edwin s.r.o., Bratislava

Projekcia elektrických vedení veľmi vysokého napätia

Teploprojekty s.r.o., Martin

Špecializovaný projekčný ateliér pre vykurovanie a tepelnú energetiku zameraný na alternatívne zdroje tepla a progresívne vykurovacie systémy

Vyregulovanie.sk s.r.o., Liptovský Mikuláš

Hydraulické vyregulovanie vykurovania, teplej vody a sústav centrálneho zásobovania teplom - tvorba projektovej dokumentácie, realizácia optimálneho nastavenia, riešenie prevádzkových porúch

Ing. Ladislav Krajňák, Nitra

Spracovávanie projektov elektročastí pre zariadenia v obyčajnom aj výbušnom prostredí. Projekty pre elektrické rozvodne, elektroinštalácie, osvetlenia, káblové prípojky

Energline, Levice

Projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť v oblasti energetického vybavenia stavieb. Plynové zariadenia, zdroje tepla, výmenníkové stanice, vykurovacie systémy, potrubné siete
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK