Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedecké a výskumné ústavy

Obsah > Inštitúcie >

Vedecké a výskumné ústavy

 
ODKAZY 51 - 100 z 114

Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Bratislava

Rozvíja základný a aplikovaný ekonomický výskum s osobitným zreteľom na riešenie reálnych ekonomických problémov slovenskej ekonomiky

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Na pracovisku sa riešia teoretické otázky lexikológie a lexikografie. Skúma systém súčasnej slovenčiny, fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii, etymológia slovnej zásoby, riešia sa problémy teórie a praxe jazykovej kultúry a odbornej terminológie

Botanický ústav SAV

Výskum, publikačná činnosť, služby Botanického ústavu SAV

Ústav polymérov Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava

Vedecký program ústavu je zameraný na prípravu a štúdium vlastností modifikovaných polymérov s cieľom pripraviť materiály s novými alebo zlepšenými úžitkovými vlastnosťami s využitím aj pre biotechnológie a biomedicínu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Národná autorita pre registráciu liečiv na Slovensku

Historický ústav SAV

Pracovníci, bibliografie, projekty, knižnica, periodiká, publikácie, konferencie

Ústav experimentálnej psychológie SAV

Bratislava

Fyzikálny ústav SAV

Tlačová Agentúra SR

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Základný výskum orientovaný na komlexnú analýzu fyziologických funkcií regulačných bielkovín excitabilných buniek na bunkovej molekulárnej a submolekulárnej úrovni

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Aplikovaný ekonomický výskum v odbore ekonomiky, organizácie a riadenia poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu

Ústav anorganickej chémie, Bratislava

Informácie o ústave, história, projekty a výskum

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Špecializovaná ústavná liečba všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania

Výskumný ústav rastlinnej výroby, Pieštany

Výskumné riešenie pestovateľských technológií hlavných poľných plodín a chmeľu, sústavy rastlinnej výroby a hospodárenia na ornej pôde, ochranných technológií obrábania pôdy

Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava

Základný výskum, zameraný na riešenie otázok, týkajúcich sa procesov tvorby reaktívnych kyslíkových radikálov v kardiovaskulárnom, gastrointestinálnom, respiračnom a nervovom systéme

Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava

Výskum v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie a kardiochirurgie

Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava

Systematický, cieľavedomý, organizovaný a koordinovaný výskum a vývoj v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji

Porovnávacie štúdium fyziologických procesov v podmienkach normálnej gravitácie a mikrogravitácie, evolúcia mechanizmov transformácie energie s využitím archaebaktérií, biogenéza membrán so zreteľom na medzimembránový prenos sterolov

HPL s.r.o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce laboratórne analýzy v odbore mikrobiológia - klinická mikrobiológia, klinická bakteriológia, klinická mykológia, klinická parazitológa, virológia, mikrobiológia životného prostredia, veterinárna mikrobiológia

Výskumný ústav chemických vlákien a.s., Svit

Výskum v oblasti chemických vlákien, výroba farebných koncentrátov pre farbenie vlákien a plastov v hmote, vývoj strojov a zariadení

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava

Technologický výskum a vývoj, jeho priemyselná aplikácia, technická pomoc celulózkam, papierňam a spracovateľským podnikom. Výroba špeciálnych papierov s vodoznakom, služby laboratórií papiera a buničín

Ústav orientalistiky SAV, Bratislava

Informácie o ústave, pracovníci a oddelenia, projekty, publikačná činnosť, knižnica

Arborétum Mlyňany, Vieska nad Žitavou

Základné údaje, história. Vypracovanie projektov, štúdií a expertíz v odbore záhradná architektúra a úprava krajiny. Realizácia parkových a záhradných úprav, presádzanie a predaj vzrastlých stromov. Predaj sadeníc okrasných drevín

Výskumné demografické centrum, Bratislava

Demografický výskum na Slovensku

Ústav Experimentálnej Onkológie SAV, Bratislava

Komplexný výskum príčin vedúcich k vzniku nádorov

Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti potravinárskej chémie, analytiky, mikrobiológie, genetiky, potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane procesov hygieny a sanitácie pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Teoretické problémy jednotlivých národných literatúr a ich dejiny. Bádanie sa orientuje na oblasť prekladu a recepcie umeleckej literatúry na Slovensku, teórie a dejín európskych literatúr 20. storočia a výskum koncepcií medziliterárneho procesu

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava

Základný a klinický výskum humánnej fyziológie. Informácie o ústave, projekty

Parazitologický ústav SAV, Košice

Projekty, najvýznamnejšie výsledky, publikácie, medzinárodná spolupráca, výročné správy

ÚEOS-Komercia a.s., Bratislava

Výskumná a poradenská spoločnosť - aplikovaný ekonomický výskum a vývoj, riešenie problémov stavebného trhu, vedecko-technické projekty

Slovnaft VÚRUP a.s., Bratislava

Výroba a odbyt chemických výrobkov - výskum a vývoj, oleje, konferencie, publikácie

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Príprava, spracovanie a vydávanie pôvodných encyklopedických diel univerzálneho i špeciálneho charakteru, a sprístupňovanie tak širokej verejnosti najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti

Meteorologické observatoriá Stará Lesná a Skalnaté Pleso

Aktuálne počasie a jeho priebeh na území SR za posledných 24 hodín v grafickom zobrazení

Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava

Vedeckovýskumné pracovisko, ktoré na bunkovej a molekulovej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného

Ústav dejín umenia SAV, Bratislava

Informácie o ústave - štruktúra, pracovníci, doktorandi, projekty, publikácie, časopis, archív

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Prognózovanie vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte

Kabinet divadla a filmu SAV

Špičkové vedecké pracovisko Slovenskej akadémie vied, jediné vo svojej oblasti na Slovensku. Riaditeľ Miloš Mistrík

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava

Výskum v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie, stavebné materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry

Slovenská spoločnosť pre neurovedy pri Slovenskej akadémii vied

Združenie vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov odboru neurovedy

Analýzy, stratégie, alternatíva, Bratislava

Nezávislý výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút. Mapovanie spoločensko-politického vývoja na Slovensku v kontexte napredovania Európskej únie

VÚTCH-Chemitex s.r.o., Žilina

Výskum a vývoj tvarovaných autokobercov, textilných pomocných prípravkov, technológií úprav textílií, vývoj a tvorba skúšobných metód, noriem a prístrojov pre skúšky

IPA Slovakia, Žilina

Medzinárodné združenie pre vývoj a podporu technológií pôsobiace na pôde Žilinskej univerzity

Neurobiologický ústav SAV, Košice

Rozširovanie poznatkov o stavbe, funkciách a mechanizmoch činnosti nervového systému - vývoj mozgu, prijímanie a percepcie signálov, učenie a pamäť, pohyblivosť, spánok, stres, starnutie a neurologické a psychiatrické poruchy

Mediálny inštitút, Bratislava

Odborná výskumno-vzdelávacia organizácia, mediálny výskum

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Problematika zdravia a zdravého životného štýlu

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Zoznam certifikátov vydaných autorizovanými osobami

Geodetický a kartografický ústav, Bratislava

Budovanie a údržba: geodetických základov, centrálnej databázy katastra, nehnuteľností, základnej bázy geografických informačných systémov, štátneho mapového diela, dokumentácie, archívu a odborového informačného strediska

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Košice

Projekty, publikácie, významné výsledky, medzinárodné spolupráce

DHI Slovakia s.r.o., Bratislava

Výskum, vývoj a aplikácia technológií a riešení pre vodné systémy

VUIS-Vodovody a kanalizácie s.r.o., Bratislava

Spoločnosť pre výskum, vývoj, skúšobnú a inžiniersku činnosť. Profil spoločnosti, osvedčenia, ponuka prác, ceny, referencie

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK