Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Neziskové organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Neziskové organizácie

 
ODKAZY 151 - 178 z 178

Rotunda svätého Juraja pod Marhátom

Občianske združenie snažiace sa o záchranu a propagáciu starorománskej pamiatky Rotundy sv. Juraja

ProPolis, Piešťany

Nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život a rozvoj demokracie

Movita, Pezinok

Občianske združenie na pomoc občanom v núdzi

Bratislavská občianska poradňa

Bezplatné sociálno-právne poradenstvo občanom hlavného mesta od základných informácií cez nasmerovanie na iné inštitúcie až po sprevádzanie klienta na úradoch a jeho zastupovanie

Slovenská spoločnosť pre evaluáciu, Bratislava

Platforma na výmenu poznatkov, skúseností a názorov v oblasti hodnotenia na Slovensku. Realizácia vzdelávacích programov, organizácia podujatí pre odbornú verejnosť a výskumná činnosť

Únia centier prevencie a pomoci Dafné, Žilina

Mimovládna organizácia s pôsobnosťou v oblasti prevencie sociálno-patologických javov (drogové závislosti, prostitúcia)

Schola in Natura, Stropkov

Výchova a rozvoj telesnej kultúry - futbalová činnosť, rekreačné jazdenie, zdravotná starostlivosť

Maják o.z., Zlaté Moravce

Občianske združenie so zameraním na spoločenské problémy - kriminalitu, násilie, týranie, chudobu. Projekty, aktivity, činnosť poradensko-preventívneho centra

Rozum a zdravie, Bratislava

Občianske združenie na podporu vzdelávania a starostlivosti o zdravie

Mládež ulice o.z.

Našim poslaním je zlepšovanie kvality života detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia a pomôcť im budovať základy pre plnohodnotný život v dospelosti

OZ Iskierka

Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím zabezpečuje a presadzuje práva viacnásobne postihnutých detí, presadzuje podmienky na vhodný osobnostný a vzdelanostný rast takto postihnutých detí

Šťastný život n.o., Mojmírovce

Nezisková organizácia vznikla za účelom založenia Denného stacionára pre mentálne postihnuté deti a mládež. Zakladateľmi a dobrovoľnými aktivistami organizácie sú rodičia vyše dvadsiatich postihnutých detí a mladých ľudí z Mojmíroviec a okolia

Human International

Občianske združenie sa zaoberá s podporou nemocníc, domov dôchodcov, azylových domov, detských domovov a škôl v SR

Pohrebné podporné združenie, Betliar

Vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého

ICM Orava

Job centrum a kariérové poradenstvo pre mladých na Orave

Spoločenstvo života, Bratislava

Občianske združenie so zámerom šíriť a presadzovať úctu k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť

Detský domov Prešov a Neziskový fond Dráčik

Starostlivosť pre tie najmenšie deti a zdravotne postihnuté deti, návrat do biologickej rodiny, pestúnstvo, adopcia

Združenie profesora Matulaya, Martin

Podpora zavádzania diagnostických a liečebných postupov u psychiatrických pacientov, podpora zlepšenia prístrojového vybavenia, podpora rozvoja diagnostických a terapeutických metód, podpora vzdelávania pracovníkov v odbore psychiatria

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš, Poprad

Nezisková organizácia založená za účelom realizovať budovanie partnerstiev medzi inštitúciami, mestami, obcami a občanmi v regióne Spiš

Asociácia priateľov Francúzska

História, činnosť, dokumenty, fotogaléria, kontakty

Teresa Benedicta, Michalovce

Občianske združenie prevádzkujúce charitné domy. Činnosť, výročné správy

Lux, Košice

Nezisková organizácia - sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením

Šedý medveď, Bratislava

Občianske združenie organizujúce detské tábory. Rozvíjanie pohybových a športových schopností dieťaťa a jeho spontánnej tvorivosti a fantázie formou hier v tvorivých dielňach

Synergy, Rimavská Sobota

Občianske združenie na pomoc občanom, deťom, dôchodcom, menšinám pri participácii na verejnom a profesijnom živote a na zvýšenie zamestnanosti

Hrad Tematín

Informácie o občianskom združení, história hradu, fotografie

Centrum Návrat

Mimovládna organizácia s pôsobnosťou v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti

Luxor, Senica

Nezisková organizácia - tvorba, rozvoj a ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia

Slovak centre, Londýn

Nezisková organizácia a cieľom reprezentovať a zviditeľniť Slovensko, zastrešiť a zjednocovať slovenskú komunitu, prezentovať slovenské záujmy
Stránka:   < Predošlá123 4 

Copyright © BEST.SK