Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Neziskové organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Neziskové organizácie

 
ODKAZY 101 - 150 z 178

Centrum nadania n.o., Bratislava

Informácie v oblasti rozvíjania nadania, vrátane nadania v spojení s problémom. Autizmus, poruchy správania, poruchy učenia

Sloboda zvierat, Piešťany

Útulok pre zvieratá, adopcia zvierat

Občianske združenie Labyrint

Prevencia sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov

Útulok pre opustených psov, Nové Zámky

Útulok, kde opustené psy nachádzajú svoj dočasný domov. Aktuálne fotografie psíkov hľadajúcich domov, možnosť adopcie, hotelové služby pre psy

Kresťanské centrum nepočujúcich

Pomoc nepočujúcim na Slovensku harmonicky sa rozvíjať v oblasti duchovnej, duševnej, telesnej a spoločenskej

Centrum Slniečko

Detské krízové centrum. Riešenie problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí rodovo podmieneného násilia - matiek s deťmi a žien. Detská linka záchrany

U psej matere

Občianske združenie na ochranu zvierat

Čistý deň n.o., Galanta

Resocializačné stredisko pre závislých od psychotropných látok ponúka komplexnú starostlivosť o závislé osoby v oblasti resocializácie a reintegrácie do spoločnosti

Babyfit, Bratislava

Občianske združenie zamerané na pohybové aktivity mamičiek s bábätkami a batoľatami, aktivity, odborné informácie, kurzy

Regionálne poradenské a informačné centrum, Nitra

Združenie právnických osôb za účelom podpory malého a stredného podnikania v regióne

Euforion o.z.

Občianske združenie organizuje kultúrne podujatia, koncerty, workshopy s vysokým umeleckým štandardom, pričom prezentuje uznávaných slovenských umelcov a zároveň dáva priestor mladým talentom

Vidiecky parlament

Iniciatíva usilujúca sa zlepšiť životné podmienky obyvateľov vidieka a vytvoriť priestor pre nový typ komunikácie a spolupráce medzi vidieckymi regiónmi navzájom, medzi vidiekom a vládou

Edah

Nezisková organizácia židovskej komunity - program vzdelávania zaoberajúci sa vznikom holokaustu a životnými príbehmi obetí masových koncentračných táborov

Misia mladých, Tvrdošín

Alternatívne využitie voľného času detí a mládeže, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a politickej orientácie

K.A.B.A. Slovensko, Martin

Vzdelávanie a poradenstvo pre riešenie nezamestnanosti

Horiace ker

Občianske združenie - zámerom je vytvoriť priestor pre aktívnu umeleckú, spoločenskú a kultúrnu činnosť, sprostredkovať stretnutia umelcov, mediálne činných osôb, organizovať semináre, konferencie, diskusné stretnutia, workshopy, koncerty, výstavy

Agentúra pre regionálny rozvoj Sever, Dolný Kubín

Poradenstvo, informácie o možnostiach regiónu, aktivity, štrukturálne fondy

DIS+, Trenčín

Občianske združenie - pomoc a podpora detí s dysfunkčnými poruchami mozgu

Záujmové združenie obcí Slovenský raj

Údržba turistických chodníkov v Slovenskom raji

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v Trenčianskom regióne

Slovenské krízové centrum Dotyk, Beckov

Poskytovanie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Neziskové občianske združenie, ktoré ponúka poradenstvo a supervíziu pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre pracovníkov v sociálnych službách

Perspektíva, Bratislava

Občianske združenie pre telesne postihnuté deti a mládež - výchovná, sociálno-právna, rehabilitačno-liečebná, psychologická a logopedická činnosť

Občianske združenie Kvapka, Bratislava

Vzdelávanie učiteľov a študentov vysokých škôl pedagogického zamerania, kurzy rodičovských zručností, kurzy pre tehotné ženy, teambuilding, individuálne poradenstvo - psychoterapia

Asociácia Marfanovho syndrómu

Nezisková organizácia, ktorá združuje pacientov a rodiny s dedičným ochorením Marfanov syndróm, lekárov a iných, informuje a pomáha s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť

Život a Zdravie

Nezisková organizácia, ktorá formou osvetovej práce dobrovoľných lektorov systematicky usmerňuje a motivuje ľudí k harmonickému životnému štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdravia a vysokej kvality života

Rožňava a okolie

Združenie na podporu rozvoja turistického ruchu a ochrany prírody

Spišská regionálna rozvojová agentúra, Spišská Nová Ves

Nezisková organizácia, ktorej základným cieľom je aktivizovať ekonomický rozvoj v regióne

Samaritán n.o., Martin

Mimovládna nezisková organizácia zabezpečujúca opatrovateľskú službu starým, chorým občanom v ich domácom prostredí

Európske vzdelávacie centrum n.o., Banská Bystrica

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a to v oblasti jazykového vzdelávania, ďalšieho vzdelávania (kvalifikačného, špecializačného a rekvalifikačného) záujmového a občianskeho vzdelávania s poukázaním na vzdelávanie mládeže a dospelých

Centrum Sociálnej Podpory Mladým, Lučenec

Centrum voľného času a agentúra pre styk s nezamestnanými a klubovňa s počítačmi pripojenými na internet, knižnica

Pahorok

Vytváranie optimálnych podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia poskytujúceho sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí

Generácia

Občianske združenie mladých autorov

M.L.O.K.

Občianske združenie pracujúce s mladými ľuďmi, aktívne využívanie voľného času, boj proti drogám

Dubova Colonorum

Letný mládežnícky tábor zameraný na záchranu stredovekého kostola na Orave

Trnavská trinástka

Občianske združenie organizujúce turisticko pivný pochod Trnavou a iné športovo kultúrne podujatia

Turčianske Venuše

Občianske združenie žien s onkologickým ochorením prsníka - informácie, činnosť, plány, rady, osveta

Kailás

Združenie podporuje fotografickú tvorbu najmä formou výstavnej, vzdelávacej, propagačnej a publikačnej činnosti. Organizuje fotografické dielne, školenia, zájazdy zamerané na tvorbu horskej a krajinárskej fotografie

Združenie pre integrálne vzdelávanie

ZIV je nepolitickou a neziskovou organizáciou napomáhajúcou integrácii duchovných poznatkov a hodnôt do existujúcich foriem vzdelávania

Kľúč 28

Občianske združenie (pre) umelcov a umenie. Informácie o združení, stanovy, aktivity

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

Odborná vedecká spoločnosť, ktorá je mimovládnou, nezávislou, neziskovou organizáciou a jej členovia sa podieľajú na rozvoji ultrazvukovej diagnostiky vo všetkých oblastiach medicíny na Slovensku

Slobodná voľba

Občianske združenie za legalizáciu marihuany. Záujem rozšíriť informovanosť verejnosti o tejto rastline a začať otvorene hovoriť o rizikách s ňou spojených ale najmä o výhodách jej využitia v priemysle a medicíne

Spoločnosť pre zdravý životný štýl, Ružomberok

Združuje jednotlivcov usilujúcich o podporu zdravia vlastného i spoločenského šírením myšlienky zdravého životného štýlu, aktívneho a zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu

Občianske združenie Umbra, Bratislava

Únia pre manažment biotopov - program, aktivity, fotogaléria

Lomoz, Horné Orešany

Občianske združenie - organizácia kultúrnych podujatí, propagácia regiónu

Nádej-Reménység n.o., Veľké Kosihy

Resocializácia osôb závislých od alkoholu, nelegálnych drog a hracích automatov

Terra banensium-Zem baníkov

Občianske združenie s cieľom priblížiť historický a kultúrny vývoj bývalého kráľovského mesta Pukanec a jeho blízkeho okolia

Optimsas pre ľudský rozvoj

Vykonáva Univerzálnu podnikateľsko-humánnu činnosť s cieľom všestranne pomáhať Ľudskému rozvoju. Ľudskému rozvoju chceme pomáhať predovšetkým snahou odstraňovať jeho prekážky a zároveň podporovaním faktorov, ktoré sú hnacími silami Ľudského rozvoja

Betánia Senec n.o., Senec

Nezisková organizácia - sociálne služby - ubytovanie, pobyty a kongresová turistika pre mentálne postihnutých ľudí

Road, Tomky

Nezisková organizácia - resocializačné zariadenie pre drogovo závislých
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK