Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Neziskové organizácie

Obsah > Inštitúcie >

Neziskové organizácie

 
ODKAZY 51 - 100 z 178

Fairtrade Slovakia, Bratislava

Propagácia myšlienok spravodlivého obchodu (fair trade) na Slovensku, zvyšovanie povedomia ľudí o tejto myšlienke, o produktoch, s ktorými sa obchoduje za spravodlivých podmienok a o situácii v krajinách Juhu

Vedecká hračka

Dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže

Národná asociácia pre rozvoj podnikania, Bratislava

Zakladateľské a špecializované podnikateľské poradenstvo, diagnostika podniku a odborné posudky, vzdelávacie programy a semináre, aktuálne podnikateľské informácie, finančné podporné programy a mikropôžičky

Nadácia Trojsten-u

Získavanie a rozdeľovanie finančných prostriedkov pre vybrané stredoškolské korešpondenčné semináre na Slovensku. Rada, stanovy, spravodaj

Krízové centrum Brána do života, Bratislava

Azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia, detský domov a stanica opatrovateľskej služby pre deti

Federácia rodín za svetový mier

Venované záležitostiam rodiny, výchovy detí, dospievania, partnerstva, manželstva, sexuality, rodičovstva a ich vzájomného prepojenia so spoločnosťou

EUREA o.z., Bratislava

Nezávislé združenie, ktoré chce podporiť informovanosť o Európskej únii a jej rozvojových programov v regiónoch Slovenska aj iných krajín. Cieľom združenia je zvýšiť kvalitu podávaných projektov

Komunitná nadácia Bardejov

Nadácia sa snaží dosiahnuť ciele podporou lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov

Centrum samostatného života n.o., Bratislava

Cieľom tohto hnutia je dosiahnuť rovnoprávne postavenie ľudí s postihnutím so zdravými

Regionálna a rozvojová agentúra Topoľčiansko

Aktivity, ktoré podporujú a úzko súvisia s regionálnym rozvojom

IN Network Slovakia, Lučenec

Nezisková organizácia podporujúca aktivity zamerané na zlepšenie kvality života občanov, individuálny osobnostný rast a napĺňanie sociálnych potrieb

Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry

Cieľom spoločnosti je podnecovať vznik vedeckej literatúry a rôznymi formami podporovať jej vydávanie

Karanténna stanica, Zvolen

Psíky umiestnené u nás súrne hľadajú domov! Ak ho do 4 týždňov nenájdu, budú utratené. Informácie o stanici, aktuálne fotky psov, adopcia

Inštitút zamestnanosti, Bratislava

Mimovládna nezisková organizácia, ktorej náplňou je výskum problémov zamestnanosti na Slovensku

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Občianske združenie zamerané na problematiku reprodukčného zdravia

Odysea Mysle, Komárno

Celosvetová súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh - história, dlhodobé a spontánne úlohy, školenia, národné kolo, Eurofestival, fotogaléria

Komunitná nadácia, Bratislava

Podpora filantropie v Bratislave. Granty, štipendiá, aktuality

Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra

Príspevková, nezisková organizácia, ktorej poslaním je podporovať aktivity trvaloudržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, tvorbu zamestnanosti a dodatočných príjmov pre vidiecke obyvateľstvo

Regionálna rozvojová agentúra, Komárno

Zabezpečovanie vzájomného prepojenia verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora

Sloboda zvierat

Informácie o nás, útulkoch, publikáciách

Inštitút procesorientovanej psychológie, Bratislava

Organizujeme vzdelávanie v procesorientovanej psychoterapii, uplatňovanie procesorientovaného psychologického prístupu v psychoterapii, medicíne, manažmente, riešení konfliktov, transkulturálnej komunikácii

ZIPCEM

Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

Medical & Financial Consulting s.r.o., Bratislava

Bezplatné finančné poradenstvo. Sprostredkovanie investičných služieb vykonávané na základe platného povolenia

Slovenská katolícka charita

Neštátna nezisková organizácia poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi

Plusko, Bratislava

Integrácia handicapovanej a zdravej mládeže

Senior-geriatrické centrum n.o., Modra

Komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť pre seniorov, vrátane nepretržitej 24-hodinovej lôžkovej starostlivosti

Infodom

Informačný servis (warehouse) pre rodičov postihnutých detí

Útulok v Údolí, Dubnica nad Váhom

Útulok, záchrana zvierat - psy, mačky, kone

Červený nos

Občianske združenie vzniklo so zámerom, aby mohli v nemocniciach deti stretávať zdravotných klaunov. Poslaním združenia je podporiť psychickú pohodu detí v nemocničnom prostredí a tým napomôcť k vylepšeniu ich celkového zdravotného stavu

NOM - Nezávislá organizácia mladých

Cieľom organizácie je podporovať alternatívne spôsoby trávenia času mladých ľudí. Plnoprávny člen medzinárodného združenia mladých - European Good Templar Youth Federation

Venia n.o., Bratislava

Opatrovateľská služba - starostlivosť o deti a starších občanov

Centrum prvého kontaktu, Levoča

Nezisková organizácia zabezpečujúca poradenské a informačné služby pre podnikateľov. Sprostredkovanie kontaktov medzi podnikateľmi, tvorba, realizácia a riadenie projektov

Aristokratické združenie Slovenska

Základné informácie, členstvo, dobrovoľníctvo, stanovy, štruktúra, deklarácia

Lepšia Šaľa

Občianske združenie - fórum pre občanov mesta, články, legislatíva

Úsmev, šťastie, dobrá vec, Košice

Verejnoprospešný neinvestičný fond - upevňovanie duchovných hodnôt v kultúre, vzdelávaní, charite, podpora zdravotníctva

Bol raz jeden človek, Bratislava

Občianske združenie na podporu samostatnosti, integrácie a sebarealizácie ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s autizmom

Výcviková škola pre vodiacich psov

Informácie a certifikát školy, ponuka šteniatok

Združenie Milénium Údol, Údol

Podpora rozvoja spoločnosti v obci, rusínskej kultúry, vzdelania a mladých

Krúžok

Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc

Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron, Šahy

Nezisková organizácia ako nástroj riadenia ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu

Jezuitskí dobrovoľníci, Ivanka pri Dunaji

Dobrovoľnícky program službe ľuďom na okraji spoločnosti

Potravinová banka Slovenska

Humanitárno-charitatívne združenie bojujúce proti hladu a podvýžive na Slovensku. Pri svojej činnosti spolupracuje s iným združeniami pracujúcimi s núdznymi a je založená na sponzoringu a dobrovoľníctve

Marketingový systém pre podnikateľov, Bratislava

Aktivity, profil, organizačná štruktúra

Občianske združenie Vámbéryho, Dunajská Streda

Stránky občianskeho združenia

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

Informácie o nás, diagnostika autizmu, výchovné poradenstvo, voľnočasové aktivity

Filia n.o., Košice

Nadácia pre prevenciu drogových závislostí. Sociálna prevencia a poradenstvo. Občianska poradňa, centrum voľného času, programy prevencie

Správa cestovného ruchu, Senec

Rozvoj, modernizácia a služby cestovného ruchu. Turistická informačná kancelária

S.S.C.I.T., Rimavská Sobota

Nezisková organizácia - podpora a rozvoj informatiky, výpočtovej techniky a kybernetiky s cieľom pomôcť stredoslovenskému regiónu

ÚVP, Košice

Únia vzájomnej pomoci psov a ľudí, využitie psov pre potreby zdravotne postihnutých osôb a humánne, prirodzené zníženie stavu túlavých, nechcených a týraných psov

Liga Pár páru na Slovensku

Medzinárodná kresťanská nezisková organizácia pre šírenie prirodzeného plánovania rodičovstva

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK